Nittedal har i dag en stor manko på avlastningsplasser til familier med funksjonshemmede barn. Det er i dag bare ett tilbud om avlastning, Nittedal avlastningssenter i Bevregrasveien. Dette er et tilbud som er sterkt ettertraktet, og etterspørselen overstiger tilgjengelig kapasitet.
Dette har fått partiet Rødt til å reagere, og partiets representant i Hovedutvalget for helse og velferd har nå bedt om at det på første utvalgsmøte gis en orientering om situasjonen innen avlastning.
- Dette er bare starten. Vi i Rødt har mottatt en rekke meldinger fra fortvilte foreldre om et tilbud som ikke fungerer slik det skal. Foreldre får avlastningstilbud til sine barn i uegnede lokaler, blant annet i leiligheter i boområder som er belastet med rusmisbrukere. Avlastningstiltak er tjenester som ytes på døgn- og timebasis. Enten ved at barnet bor hos avlaster noen døgn per måned, eller ved at familien har avlaster noen timer per uke. Det er et tilbud som er livsnødvendig for de det gjelder. Da må man sørge for at tilbudet er forsvarlig, sier Rødts Atle Skift til Nittedalsavisen.
- Dette er en sak vi i Rødt vil følge nøye med på. Det er så viktig at man sørger for at familier med omsorg for funksjonshemmede barn får den hjelpen de har krav på, fortsetter han.