'

Hva skjer på Tumyrhaugen? Hvordan vil det bli i fremtiden? For å besvare disse og andre spørsmål inviterer Nittedal kommune til åpent møte onsdag 15. januar kl. 18 i Flammen.

Ny plan skal være ffor ørende utvikling i området. Nye tiltak skal ses i sammenheng i en helhetlig plan. Kommunen har derfor laget et forslag til planprogram. Dette ønsker de tilbakemeldinger på.
I planprogrammet beskrives utfordringer i området og hva ny plan skal løse. Blant tema som skal utredes er fortettingsmuligheter i lys av:
trafikksikkerhet for gående og syklende
bebyggelsesstruktur og kulturminner, terreng og landskap
overvannsproblematikk i lys av klimautfordringene
kapasitet på vann- og avløpsnett og veier
grøntstruktur, lekeplasser, friområder og naturverdier
hvilken betydning jernbaneundergangen har som risiko for stengt adkomst til/fra området

Planområdet
Foreslått planområde ligger mellom jernbanelinja og Marka. Det er 470 bolighus, med 585 registrerte boenheter innenfor området, som er på ca.620 dekar. Planen utarbeides av Nittedal kommune.
Planprogrammet lå ute til høring og offentlig ettersyn fram til 19.april 2019.

Hva skal planprogrammet brukes til?
Planprogrammet blir nå bearbeidet og skal fastsettes av politikerne. Planprogrammet er ikke en ferdig plan, men en "bruksanvisning" for hvordan kommunen har tenkt å gjennomføre planarbeidet. Planprogrammet er et nyttig verktøy til å få oversikt over hva som må undersøkes bedre for å få laget den nye områdeplanen.
Det er mange kvaliteter på Tumyrhaugen som kan tas vare på og videreutvikles når utviklingen skal styres. Kommunen ser på alle innspillene de har motatt som viktige om man skal lykkes i å lage en ny plan som ivaretar viktige hensyn og blir et godt styringsverktøy for videre utvikling på Tumyrhaugen.

Hva skjer videre?
I løpet av sommeren og høsten skal flere forhold utredes:
- overvannsanalyse
- fortettingsanalyse
- kartlegging av leke- og oppholdsområder
- trafikk
- naturmiljø
Til sammen skal alle vurderingene gi et godt faglig fundamentert for avveininger som skal tas i planarbeidet.
Sentralt i arbeidet blir å finne tålegrense for hvor mye mer bygging som eventuelt kan tillates i området. I fortettingsanalysen skal det utredes hvor eventuell ny bebyggelse anbefales plassert. Utredningen skal også belyse hvor det ikke skal bebygges mer. Analyse skal belyse hvor ny bebyggelse kan plasseres og utformes med hensyn til omgivelsene.
 
Informasjonsmøte
For å prøve å skape engasjement og entusiasme rundt planene, inviterer til åpent tonsdag 15.januar kl.18 00 i Storsalen i Kulturverket Flammen.
Planen er å ha fortettingsanalysen ferdig uka før jul. Da publiseres analysen på kommunens nettside.
Analysen presenteres som en digital "kartfortelling". Med det menes en interaktiv metode, der geografisk informasjon fremstilles på en lettfattelig måte. Her kan alle interesserte legge inn forslag og innspill. På møtet den 15.januar vil forslagsstiller fremlegge resultatene fra analysen og vise hvordan analysen kan brukes i områdeplanen som nå lages. Det blir også mulighet til å komme med innspill.
På møtet vil man også vise hvordan deltagerne kan legge inn innspill i kartfortellingen. Da plukkes noen av innspillene fra publikum ut og i fellesskap legges innspillene inn i fellesskap. Deretter deles møtedeltagerne inn i grupper for diskusjon. Til slutt blir det en felles avslutning der hver gruppe får anledning til å fortelle litt om det de har diskutert og innspillene de har lagt inn i "kartfortellingen".
Kartfortellingen holdes åpen for innspill 2-3 uker etter informasjonsmøtet. Siden den åpnes uka før jul, håper vi at alle får tid til å legge inn sine innspill.
Arrangørene håper så mange som mulig møter opp og gir sin mening. Det oppfordres til å tipse "naboen" og dra med seg alle en kan få tak i.

Mange nyttige innspill
I høringen i mars/april kom det inn til sammen inn 102 innspill. Fra kommunalt hold fremheves det at de har fått mange gode og konstruktive forslag som de tar med i det videre planarbeidet. De fleste innspillene er fra privatpersoner som bor på Tumyrhaugen, men det har også kommet innspill fra flere lokale lag og foreninger. Tumyrhaugen Vels innspill er underskrevet av 58 personer. Både barn og voksne har levert innspill. Det har ikke vært kapasitet til å svare på alle høringsinnspillene. Barna som har vært så flinke og sendt gode innspill har fått svar.
Innspillene har gitt mye nyttig informasjon om hvordan det er å bo og leve på Tumyrhaugen. Folk har fortalt hva de mener er bra, hva de ser på som utfordringer, og mange har kommet med gode forslag til forbedringer. Kaotiske trafikkforhold med manglende sikkerhet for gående og syklende går igjen i innspillene. Mange påpeker at veiene er smale og uoversiktlige. De er bekymret for at flere boliger på Tumyrhaugen skal føre til enda dårligere trafikksikkerhet.
Flere steder for barn å leke og møtes er ønsker som går igjen. Mange forteller også om hvor viktig utmarksarealet nord for bebyggelsen er for naturmangfold og for lek og opphold for de som bor på Tumyrhaugen. Mange er bekymret for at utmarka her skal bygges ut.
Mange påpeker at Tumyrhaugen må ses i sammenheng med resten av Rotnes og at mye transport i dag foregår med bil, da det på grunn av høydeforskjellene er tungvint å gå eller sykle til og fra toget, og sentrumsfunksjonene nede ved Mosenteret. Når sykling og gange heller ikke oppleves som trafikksikkert, velger foreldrene heller bilen for å få barna trygt frem til skole og fritidsaktiviteter. Flere ønsker seg høyere frekvens på togavgangene og er bekymret for at planen skal legge opp til mer bebyggelse som gir økt personbiltrafikk.