Gruppeledere i Nittedal kommunestyre,
 
Invitasjon til gruppeledermøte
 
Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 154/20:
1. Hilde Nysten Thorkildsen suspenderes fram til saken er rettskraftig avgjort.
2. Det legges fram sak i kommunestyrets møte i januar om midlertidige valg.
3. Det legges fram en evaluering om kommunens håndtering. I kommunestyrets møte i januar behandles mandat og organisering av arbeidet. Prosessen skal bygge på prinsippene om meroffentlighet og uavhengighet.
 
Det bør være i Nittedal kommunes interesse at det er god dialog på tvers av representanter, partier og konstellasjoner særlig om hvordan utforming av punkt 3 skal utformes. Det inviteres derfor til gruppeledermøte for de partiene som kan slutte seg til følgende forhold
1. Punkt to i det enstemmige vedtaket skal følges opp.
2. Prosessen skal følge prinsippene om meroffentlighet slik det enstemmige vedtaket slår fast. Med dette menes blant annet at kommunestyret skal ha lik informasjon om alle forhold i saksbehandlingen av saker i kommunestyret. Dette kun avgrenset av personopplysninger som fremgår av lovverk og reglement.
3. Prosessen skal følge prinsippene om uavhengighet slik det enstemmige vedtaket slår fast. Med dette menes blant annet at det skal benyttes ressurser som ikke har vært involvert i håndteringen av saken.
4. Vedtaket skal ikke forskuttere konklusjoner som måtte komme ut av en evaluering.
5. Det skal før vedtaket utformes legges til grunn at alle regler om habilitet skal følges opp.
6. Det er kommunestyret selv som skal eie mandat og organisering av arbeidet, i tråd med kommunestyrets vedtak.
7. Målet med evalueringen er å gi et grunnlag for å vurdere hvordan kommunens reglement og rutiner kan forbedres eller utvikles.
 
Dette som premisser for et vedtak. Vi bør drøfte innretningen før et slikt vedtak formuleres slik at vi skaper en felles forståelse for saken.
 
Ber om avklaring på hvem som ønsker å delta på et gruppeledermøte med disse premissene. Lenke til teamsmøte vil bli ettersendt.
 
Inviterer til møte onsdag 13. januar kl. 18:00 og håper alle kan møte. Tilbakemelding i imøtesees!
 
Med vennlig hilsen
Helge Fossum