Av Atle Skift, kommunestyremedlem Rødt
For den som frykter at brevskrivingens edle kunst er døende, må de siste ukene har vært oppmuntrende. Det er tydeligvis blitt populært for politikere å sende brev til hverandre, selv om det skjer i elektronisk form. Fungerende ordfører sender brev til alle kommunestyrets medlemmer. SP, MDG og Rødt sender svarbrev tilbake. Lynraskt svarer fungerende ordfører Solli. Solli får igjen et raskt svar fra de tre rød-grønne partiene. Så får vi se om Inge Solli sender et nytt svar eller om han venter til kommunestyret samles igjen i slutten av august. Kanskje vi får et mer fyldestgjørende svar enn vi hittil har fått?

Alvorlig undertema
Selv om det kan synes litt morsomt med all denne brevskrivingen i form av åpne brev som publiseres i bygdas nettaviser, så har brevene vi på den rød-grønne siden av opposisjonen har sendt fungerende ordfører et mer alvorlig undertema. Det går på i hvilken grad fungerende ordfører oppfyller sine plikter overfor kommunestyret.
Alle vi tre partiene reagerer på at fungerende ordfører Inge Solli synes å gjemme seg bak at hans habilitet er vurdert av juristene hos Kommunenes Sentralforbund (KS), uten at detaljene rundt selve vurderingen er offentliggjort. Vi vet derfor ikke hvilke vurderinger KS-advokatene har gjort, bortsett fra at de tydeligvis er enig med Inge Solli i at han er habil. på tross av at han innrømmer at han har hatt fortrolige samtaler med ordfører Hilde Thorkildsen om saken som verserer mot henne.

Informerte ikke kommunestyret
For oss i Rødt er det vel så alvorlig at han, da han skulle informere det politiske liv om at ordføreren var under etterforsking, valgte å informere formannskapet og ikke kommunestyret. Forskjellen mellom de to organene er at formannskapet, bortsett fra i noen saker, formelt sett mer er å oppfatte som saksbehandlere i forhold til kommunestyret. Kommunestyret derimot er tillagt avgjørelsesmyndighet i alle saker som angår kommunen. I formannskapet er heller ikke hele kommunestyret representert.
Mens kommunestyret har 29 medlemmer, har formannskapet bare bare 13 representanter. Heller ikke alle partiene som sitter i kommunestyret er representert i formannskapet. Det vil si, det er bare Rødt av kommunestyrepartiene som ikke sitter i formannskapet
Så hvorfor valgte Inge Solli, som fungerende ordfører, å informere formannskapet og ikke kommunestyret? Burde ikke bygdas høyeste politiske organ vært informert om en så alvorlig sak som at bygdas ordfører er siktet for korrupsjon? Burde ikke kommunestyret, hvor alle partiene er representert vært det naturlige organ å orientere om en så alvorlig sak?

Prinsipielt spørsmål
Som jeg skrev over, så er ikke alle kommunestyrepartiene representert i formannskapet.
I utgangspunktet er det to partier, KrF og Rødt, som ikke er representert i dette organet. Men nå har det seg slik at KrFs Øyvind Nerheim er vara for ordfører Hilde Thorkildsen i dette utvalget. Det betyr da at han møter for henne så lenge hun er indisponert. Dette betyr de facto at alle bygdas partier, unntatt Rødt, er representert i formannskapet.
Men det er ikke fordi Inge Solli valgte å ikke involvere oss i informasjonsdelingen vi reagerer.
Her er det viktig for oss å få frem det prinsipielle i saken. I en så alvorlig sak som korrupsjonsmistanke mot ordfører er det bygdas høyeste, politiske organ som skal informeres, ikke et underliggende, saksforberedende organ.
Dette er et syn som også støttes i de kommuner vi har undersøkt hos. I Bærum, for å ta et eksempel, ville det ikke vært et spørsmål en gang hvilket organ som er det naturlige. Kommunestyret ville blitt innkalt, eventuelt pålagt taushet om saken, og deretter informert.

Ikke noe klart svar
Så hvorfor Inge Solli, valgte du å informere formannskapet og ikke kommunestyret? I det jeg oppfatter som ditt svar på det åpne brevet vi i Rødt sendte deg, gir du ikke noe klart svar. Ditt svar er i beste fall ullent. Så hvorfor valgte du å ikke informere bygdas øverste politiske organ før vi fikk det i fleisen på NRKs morgensending?
Jeg kan love at vi i Rødt vil forfølge dette når kommunestyret samles i slutten av august.


Mens saken mot ordfører Hilde Thorkildsen ruller sin vei og politiet etterforsker både den ene og den andre saken, er det en ting som nok synes sikker: Det blir nok en litt annen politisk verden her i bygda nå når Hilde nokså sikkert er på vei ut. Ja for uten å ta stilling til eventuell skyld, så kan det bli vanskelig for henne å komme tilbake. Det er dessverre slik at en henleggelse eller frikjennelse ikke er nok i publikums øyne. Det er nok å skjele til Bergens populære ordfører Trude drevland. Hennes sak ble henlagt av Økokrim, men det var likefullt vanskelig for henne å fortsette i politikken.

Kommentarartikkel av Atle Skift

Men hvilken vei vil det gå i Nittedal?
De fleste med innsikt i nittedalspolitikken tror nok strategene i lokalpartiet er glade for at det er tre år til neste kommunevalg. Mye kan skje de nærmeste årene.

Mye forandret
Frem til i fjor var det politiske liv her i bygda en til tider søvndyssende affære. Det samme politiske flertallet hadde styrt bygda i 8 år. Men sånn ca. et halvt år før valget skjedde det noe med dette flertallet. Om det var slitasje, frustrasjon eller bare noe så enkelt som reelle politiske enigheter får man vel aldri vite. Men det som er et faktum er at man så et mer selvbevisst SP, et SP som begynte å søke samarbeid andre steder enn hos sine samarbeidspartnere. Men Hilde Thorkildsen har aldri likt det å møte sterke utfordrere, verken i partiet eller hos mulige samarbeidspartnere.
Resultatet kjenner vi. SP ble byttet ut med Frp og Hilde fortsatte som ordfører, helt frem til Økokrim banket på døra.

Svekket AP
Selv om AP som parti ikke er involvert i saken om mulig korrupsjon, er det ingen tvil om at partiet nok blir rammet av den, på flere måter.
Den mest åpenbare er at de mister sin frontfigur. På godt og vondt har hun frontet partiet, og ikke latt andre slippe til. Eventuelle arvtakere har måttet sole seg i skyggen av en ordfører som tross alt har fått til flere store prosjekter i Nittedal. Men prisen partiet for partiet er at når frontfiguren blir borte, må arvtakere nødvendigvis bruke tid på å markere seg.
Det som kan bli det positive resultatet av denne saken, er at vi kan få et AP som blir litt mere ydmyk. Vi kan også få et parti som åpner seg mer mot venstre og søker dithen for å finne samarbeidspartnere, som kan være villig til å se etter nye samarbeidsformer - kanskje også samarbeidsformer der partiet ikke nødvendigvis spiller førstefiolin?


Hvem blir ny frontfigur
Hvorvidt AP kommer svekket ut av denne saken, vil selvfølgelig henge sammen med hvem som blir partiets nye frontfigur, og hvilken stil den nye lederen legger seg på. Men de av oss som har sin gange i bygdas politiske liv har ikke kunnet unngå å legge merke at det er en lettere og mer avslappet stemning i kommunestyresalen nå når Hilde Thorkildsen er borte. Vi som var til stede på plan- og dialogkonferansen merket det også. Det er blitt lettere å snakke sammen på tvers av skillelinjene, mer villighet fra posisjonens side til å finne løsninger sammen med opposisjonen. Til og med enkelte AP-politikere har i privat sammenheng bemerket det, at de synes det er en helt annen stemning i kommunestyresalen nå.
Når det gjelder ny frontfigur, pekes det på partiets nåværende gruppeleder Hanne Børrestuen som det opplagte valget. Hun begynner etter hvert å få stor lokalpolitisk erfaring.

Omstridt leder
Men uansett hvem som blir ny frontfigur i Nittedal AP, vil det innebære forandring.
Det er ingen grunn til å pakke inn i bomull at Hilde Thorkildsen har vært en omstridt politiker, også i eget parti. Hennes lederstil har ofte vært preget av det man i gamle dager sa at "noen har snakket sammen". Ting har skjedd i uformelle "nettverk" og vedtak har blitt kjørt gjennom i kommunestyret etter prinsippet om at det som teller er å vinne, ikke nødvendigvis å søke de brede kompromiss. E rfarne kommunepolitikere Nittedalsavisen har snakket med sier at de ofte, når saker er blitt fremmet, har sittet med følelsen av at her har noen snakket sammen.....
Det var jo det man så Elvetangen-saken. Det var en sak som var omstridt, også innen APs rekker. Men hun hadde bestemt seg og fikk det trumfet i gjennom mot sterk motstand innen lokalpartiet. AP har en arv hvor man nok kan kjøre knallhard debatt internt, men når vedtak er fattet, slutter man rekkene.
Samtidig har Hilde Thorkildsen en stil som kan oppfattes som arrogant av mange, både med- og motspillere. Dette har skaffet henne mange "fiender", også internt i lokalpartiet. Nittedalsavisen har fra sikre opplysninger om at det særlig foran siste valg ble arbeidet intenst for å finne en ny frontfigur. Initiativtakerne lyktes ikke med å finne en ny, samlende person.


Nå er det snart klart for kommunestyremøte og fremleggelse av den såkalte "rammesaken" - et dokument der partiene ramser opp hvordan de vil at Nittedal skal utvikles, hvilke visjoner de har for bygda de neste årene.

Kommentarartikkel av Atle Skift

Fungerende ordfører Inge Solli har nå sendt ut en orientering til kommunestyret for å klargjøre når han i sine ulike roller ble informert om mistanken mot ordfører Hilde Thorkildsen.
Det kan ikke være greit for en fungerende ordfører å bære mange hatter. En hatt heter politiker, en annen er merket fungerende ordfører, en tredje bærer påskrivet privatperson.
Hvor krevende det kan være å bære alle disse hattene for fungerende ordfører Inge Solli ser vi demonstrert i forbindelse med den pågående "Thorkildsen-saken" og såpeoperaen "hvem informerte ikke hvem".

Hattestokking
Så starter vi hattestokkingen. Vi er i februar 2020, stedet er lokalene til Romerike Revisjon. Inge Solli kaller det intervju, andre vil sikkert brukte betegnelsen avhør. Men avhør er det kun påtalemakten, les politiet, som kan foreta. Ergo bruker vi betegnelsen samtale, som nok er mest dekkende. Vi regner med at det er privatpersonen Inge Solli som er med i samtalen.
I samtalen med revisjonen blir privatpersonen Inge Solli informert og spurt om et varsel som var inngitt.
Senere samme måned er politikeren Inge Solli i møte med den sykmeldte ordføreren Hilde Thorkildsen. Her snakker de sammen om forskjellige ting knyttet til det faktum at varaordfører Solli skulle overta en del av den sykmeldte ordførerens oppgaver. Her får, vi må formode, politiker-kollega Solli informasjon fra Thorkildsen om at hun er under etterforsking, mistenkt for korrupsjon.

Rådmann informerer fungerende ordfører
8. mai møtes rådmann Finn Christian Brevig og fungerende ordfører Solli til en prat. Her forteller rådmann fungerende ordfører om siktelsen mot ordfører Hilde Thorkildsen. Før den tid, bedyrer fungerende ordfører Solli, visste ikke den politiske ledelsen om siktelsen mot Thorkildsen. Det var noe hennes kollega, privatpersonen Inge Solli, visste om. Men han hadde ikke informert verken politikeren Inge Solli eller fungerende ordfører Inge Solli om saken. Det var altså først 8. mai at fungerende ordfører Inge Solli fikk vite det privatpersonen Inge Solli visste.

Ingen forteller meg noe
I samme møte er da fungerende ordfører Inge Solli fortørnet over at rådmann Brevig ikke har informert ham om sakens innhold. Fungerende ordfører Solli mener at han burde vært informert om saken på et tidligere tidspunkt.
Som han skriver i en redegjørelse til kommunestyret, så er det manglende informasjon fra rådmannen til den politiske ledelsen har kritiserer. Som fungerende ordfører kan han jo ikke basere seg på hva privatpersonen Inge Solli måtte vite. Det essensielle for en politiker er hva fungerende ordfører vet, og han visste altså ingen ting om saken før han ble orientert.
Jaja, det kan ikke være greit å holde styr på alle sine hatter. Derfor bruker ikke denne skribent hatt.....


Det nylig vedtatte kommunebudsjettet i Nittedal bærer absolutt preg av at det har vært utskifting i flertallsstyret. Frp har absolutt klart å sette sitt stempel på dette budsjettet. Men det at Frp tilsynelatende har glidd så lett inn i et samarbeid med AP, får en til å lure på om dette var avtalt før valget.