SP, MDG og Rødt sier nei til "bakromsmøte"

Av
Ida Eliseussen - gruppeleder SP
Vidar Dagfinn Myhre  - gruppeleder MDG
Atle Skift - gruppeleder Rødt


Den såkalte "ordførersaken" er en på alle måter tragisk sak, en sak som setter det poliske Nittedal på en stor prøve. Nettopp derfor er det viktig at vi som politikere holder tunga rett i munnen og ikke foretar oss noe som kan gi grobunn for mistanker om at "noen har snakket sammen" og ordner ting på bakrommet.

I går fikk gruppelederne for alle kommunestyrepartiene i Nittedal en epost fra fungerende varaordfører Helge Fossum med invitasjon til et møte gruppelederne i mellom. Hensikten med møtet skulle være et diskusjonsmøte, basert på og for de partiene som kunne slutte seg til syv punkter som fungerende varaordfører listet opp, i den, i den hensikt å åpne opp for en god og åpen dialog. Disse punktene ble satt som et premiss for vedtak og målet var konsensus i saken. Det ble gitt kort svarfrist, bare en dag, på om man ville delta i møtet.

Vi i SP, MDG og Rødt reagerer på en rekke ting i invitasjonen.
Når disse syv punktene skal være noe vi måtte slutte oss til for å delta i møtet, og at de danner premissene for vedtak, så er ikke dette et møte der man åpner opp for god dialog og et mål om konsensus. Dette klarer ikke vi å forstå som annet enn en ordre om konsensus. «Enten er man med på dette eller så er man mot».
Selv om møtet i kveld er invitert til i beste mening, så har vi ikke råd til å gjøre feil i denne sak. Det er allerede gjort i andre sammenhenger i denne saken.

Med ny kommunelov (som trådte i kraft da dette kommunestyret begynte å gjelde), så har det vært jobbet mye med innskjerpelser av meroffentlighet for møter. Departementet slår fast at møter i partier og mellom noen partier faller utenfor loven om meroffentlighet, men så lenge alle partier skal delta så må meroffentlighet følges. Møter skal opprettes som et eget organ, og allmenheten skal vite om møtet og hva som diskuteres. Møtene kan vedtas lukket, dersom innhold tilsier det. Svært mange kommuner har ryddet i sin praksis her og sikret dette, og KS har vært en viktig veiledende part i dette. Nå må vi i Nittedal rydde også - et ryddearbeid som også inkluderer å få praksis i overensstemmelse med gjeldende lovverk.

Helge Fossum (Frp) og Hanne Børrestuen (AP) peker på at vi alltid har hatt slike møter i Nittedal. Vi mener at det som har vært praksis tidligere ikke kan brukes som argument for at det fortsatt skal gjelde. Det kan tvert i mot hevdes at det er nettopp såkalt "innarbeidet praksis" som har ført oss opp i denne saken. Alt for mye har blitt ordnet ved at "noen" snakker sammen og det etterlates et inntrykk av at ting blir ordnet på bakrommet.

Gruppemøter mellom alle partiene, som har foregått mellom saker i kommunestyresalen, har blitt gjort kjent der og da, media/presse har blitt invitert med, og det har blitt redegjort kort hva som ble drøfta. Men vi har heller ikke opplevd at dette har vært møter der det har vært snakk om særlig annet enn hvordan legge opp til en god votering. Vi kan ikke gjemme oss bak dårlig forvaltningspraksis ved å si at «sånn har vi alltid gjort det», slik vi opplever både Helge Fossum og Hanne Børrestuen gjør i sine svar til gruppelederne på epost.

Til møtet i kveld sier Hanne Børrestuen at det er trist at en felles drøfting har fått dette utfallet, der tre partier har signalisert at de ikke ønsker å delta. Nei, det er ikke trist å opptre ryddig og sikre meroffentlighet i saker som blant annet skal drøfte meroffentlighet… Hanne Børrestuen sier videre at saken er unik. Ja, ingen vil vel nekte for at denne saken er unik. Nettopp av den grunn har vi mange øyne på oss, ikke minst fra medias side. Da må vi opptre ryddig og transparent. Vi kan ikke fortsette å drøfte denne saken mellom utvalgte representanter og på «bakrommet». Hanne Børrestuen skriver videre at vi er tjent med et enstemmig vedtak. Der er ikke vi i SP, MDG og Rødt  uenig. Nettopp derfor mener vi at det er enda viktigere å sikre et informert vedtak.

Invitasjonen gir inntrykk av at dette er et hastemøte. Vi kan ikke se at dette er en sak som krever at det innkalles til et hastemøte. Det er god tid fram til saken skal behandles i kommunestyret, mer en god tid til å innkalle til et gruppeledermøte på en slik måte at det følger lovens krav. Vi skjønner heller ikke at det er slik bråhast med å få til konsensus i denne saken.

Hanne Børrestuen skriver videre at møtet gjerne kan offentliggjøres og at resultatet av møtet kan gjøres kjent. Slik vi oppfatter lovkravet for meroffentlighet og forarbeider til kommuneloven, så ikke bare kan, men SKAL vi gjøre dette. Hanne Børrestuen skriver til slutt at hun ikke ser forskjell på epostdrøftinger og møtedrøftinger. For oss er det en klar forskjell: På epost har vi dokumentert dialogen. Men debatt om saker til kommunestyret skal gjøres i et oppsatt og informert møte. Kall det gjerne et arbeidsmøte mellom gruppelederne, men sørg for åpenhet for allmenheten og alle skal kunne vite hva som er diskutert. Noe annet er ikke bare et brudd på loven, men kan bidra til konspirasjonsmistanker og rykter om at det forsøkes legges lokk på saken. Vi kan gjerne kalle det trist og leit. Det er mye som er trist og leit i denne saken, men vi må opptre ryddig. Det er viktigere enn noen gang.
Vi har bedt om at møtet avlyses og at det innkalles på nytt i en åpen form som ivaretar kravene til meroffentlighet.

Ida Eliseussen - gruppeleder SP
Vidar Dagfinn Myhre  - gruppeleder MDG
Atle Skift - gruppeleder Rødt