Kommentarinnlegg fra Gudny Sperrud, Pernille Aronsen og Matias Ebbe Theisen,

På bakgrunn av saksbehandlingen i sak 33/1 i Nittedal kommune – Dispensasjon uten byggesak – Ramstadveien 92 – dispensasjon fra kommuneplan - er det ønskelig å komme med et innspill. Dette kommer i tillegg til allerede formidlet notat hvor eierne fremsetter en grundig begrunnelse for opprettholdelse av allerede fattet dispensasjonsvedtak.
I det videre vil tiltakshavere i saken benevnes som eierne.

Søknadsprosessen
Gården i Ramstadveien 92 fikk i mars 2015 konsesjon for tradisjonelt jordbruk og hest i næring. På bakgrunn av et ønske om og nødvendigheten av trygg og sikker drift, har eierne søkt om å bygge ridehall på eiendommen. Første forhåndskonferanse med Nittedal kommune ble gjennomført i februar 2018, og eierne ble anbefalt å søke om omdisponering av den dyrkede marken på eiendommen. Søknad om omdisponering ble sendt kommunen februar 2019. I etterkant av dette ble det gjennomført en ny forhåndskonferanse med kommunen (januar 2020). Under denne forhåndskonferansen kom eierne med innspill om endring av reguleringsformål ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. I stedet ble eierne anbefalt å søke om dispensasjon fra nåværende regulering. Søknad om dispensasjon ble sendt kommunen mai 2020.
Eierne i denne saken har med andre ord fulgt anbefalingene fra Nittedal kommune til punkt og prikke. Likevel har kommunen, når saken endelig legges frem for politisk behandling, anbefalt at søknaden skal avvises, og at saken skal avklares gjennom kommuneplanen og reguleringsplan.
Eierne av gården og ansvarlig for driften på eiendommen blir både oppgitt og frustrert av denne saksgangen, og føler seg langt mer motarbeidet av kommunen enn oppfordret til og støttet i saken. En sak som vil sikre en trygg drift av en næring som er ønsket i kommunen og som vil kunne gi enda flere arbeidsplasser enn pr dags dato.
Eierne kan ikke forstå at dette er en ønsket eller hensiktsmessig behandling av et ungt par i etableringsfasen. Etablering av egen familie, gårdsdrift, hestenæring og arbeidsplasser i kommunen.

Dispensasjon vs reguleringsplan
En reguleringsplan er kommunens middel for å kunne styre utvikling i og endring av kommunens arealområder. I hovedsak utarbeider kommunen såkalte områdereguleringer som skal omfatte større arealer. I forlengelsen av dette kan det utarbeides detaljreguleringer, enten av kommunen selv eller av private aktører.
Eiendommen saken omhandler ligger i et område som i kommunedelplanen er regulert til landbruk, friluftsliv og natur (LNF). Private har normalt ikke adgang til å fremme detaljreguleringsplaner som har formål som er i strid med kommunedelplanens arealformål for området. Det er da nødvendig å starte prosessen med et planinitiativ. Hvis planinitiativet godkjennes, vil man så bli pålagt å utføre et planprogram med tilhørende konsekvensutredning. Hvis man skulle komme seg igjennom alle disse hindrene vil man kunne fremme et forslag til detaljreguleringsplan. Alle disse trinnene medfører saksbehandlingsgebyrer fra kommunen samt store utgifter til utredninger og bruk av
ansvarlig søker.
For eierne av eiendommen vil en slik runde med nye type søknader medføre nok engang forsinkelser i arbeidet (trolig minst 2 år), og det vil medføre langt større kostnader. Kostnader som i all hovedsak vil være knyttet til selve søkeprosessen, uten at man har noen garantier for at ikke de samme innvendingene vil komme fra fylkeskommune og fylkesmann også da.
Et vedtak om at saken skal avklares gjennom kommuneplanen og en reguleringsplan, vil for eierne oppleves som en klar motvilje fra kommunen når det gjelder å finne en god løsning i denne saken.

Avsluttende bemerkninger
I all hovedsak tilsier saksgangen at det er fylkeskommunen i Viken samt statsforvalter i Viken, som på det sterkeste fraråder Nittedal kommune å gi eierne et dispensasjonsvedtak. Deres anbefaling er begrunnet på et prinsipielt nivå, men kan ikke anses som vurdert grundig opp mot de fordeler et dispensasjonsvedtak kan gi, samt det faktum at de ulempene et vedtak vil kunne medføre, kan avbøtes. Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal har gjennom to grundige vurderinger av denne saken, nettopp vurdert fordeler og ulemper opp mot hverandre, og har likevel i to omganger konkludert med at det kan tillates omdisponering av 2 dekar dyrket mark.
For eierne synes det som om hovedregelen om en reguleringsplan skal for enhver pris gjelde, selv om det finnes en unntaksmulighet, dispensasjon. Nittedal kommune burde i så tilfelle vært tydelige på dette i den første forhåndskonferansen. Et møte som fant sted så langt tilbake som februar 2018, med andre ord snart tre år siden.
Det er god grunn til å stille spørsmål ved hvor lang tid man må vente for å kunne ivareta egen gård, egen næring og egen arbeidsplass, samt kunne realisere en rekke positive tiltak og aktiviteter i forlengelsen av en adgang til omdisponering av egen jord.
Det er også grunn til å stille spørsmål ved den praktiske betydning av om saken avsluttes med et dispensasjonsvedtak eller med en reguleringsplan. Det kan ikke være tvil om at for eierne vil dette ha svært store negative effekter. Et krav om reguleringsplan vil kunne medføre at ønsket om en ridehall på eiendommen aldri vil bli realisert. Et vedtak om godkjenning av reguleringsplan er svært tidkrevende, og eierne risikerer å miste kunder og dermed grunnlaget for hoved driften på gården innen saken er ferdig behandlet. I ytterste konsekvens kan dette medføre at eierne må finne seg en annen eiendom for å iverksette sinne planer. Det er derimot langt vanskeligere å se at vedtakstype kan ha noen som helst praktisk betydning for kommunen, annet enn et ønske om å innfri krav fra overordnede myndigheter.

Vi håper med dette at saken og ikke minst saksgangen, er blitt grundig belyst fra eierne sin side, og at dette innspillet kan danne grunnlaget for en bredere politisk diskusjon i forkant av neste kommunestyremøte og formannskapsmøte.
Vi håper kommunens politikere ser hvilke signaler denne saken kan gi til de unge både i og utenfor kommunen, unge som ønsker seg en fremtid i Nittedal.
Vi anmoder derfor om at kommunens politikere vil stå ved sitt vedtak om å innvilge dispensasjonssøknaden fattet 30. november 2020.