Åpent brev Nittedals politikere fra FAU ved Tøyen barnehage

Nedleggelsen av Tøyen barnehage sett fra Hakadal
Når jeg leser saksfremlegget til administrasjonen i saken om reduksjonen i barnehagekapasitet i Nittedal kommune, blir jeg slått av mangelen på følgende: Å se denne saken fra Hakadal. Jeg vil derfor løfte frem nettopp dette perspektivet.
Reisevei til barnehage i Søndre
Ved en nedleggelse av Tøyen barnehage, vil mange av barnefamiliene måtte kjøre sine barn til barnehager i Søndre. Dette er fordi det vil være underkapasitet på barnehageplasser både i Hakadal og i området rundt Rotnes. Hvis vi skulle få barnehageplass for eksempel på Gjelleråsen, vil avstanden til barnehagen for oss som bor ved Hagen skole bli nøyaktig den samme som en halvmaraton; 21,1km. Det er langt.
Det er for eksempel lengre enn det er fra Gjelleråsen til Kløfta sentrum, eller avstanden Gjelleråsen – Radiumhospitalet. Eller nesten en mil lengre enn avstanden Gjelleråsen – Sinsenkrysset. Dobbelt så langt som fra Gjelleråsen til Lillestrøm stasjon.

Hastepreget og urettferdig forslag rammer barna
Denne kjørelengden vil selvsagt få store konsekvenser for dagliglivet til veldig mange småbarnsfamilier. Jeg har forståelse for at politikerne må tenke på økonomi og budsjetter. Men man må også tenke på ord som urettferdighet. Dette vil ramme et område som i kommunens egne tall vil mangle 54 barnehageplasser allerede fra sommeren 2021 ved en eventuell nedleggelse.
Enda viktigere er det at små barn kjøres bort fra jevnaldrende barn i eget nærmiljø. Hvilke konsekvenser vil dette få når de usikre begynner på første skoledag på store Elvetangen skole – uten å kjenne jevnaldrende? Denne overgangen er for mange barn vanskelig nok, om ikke dette kommer i tillegg.
Forslaget oppleves hastepreget, mangelfullt og med svakt blikk for de langsiktige konsekvensene dette vil kunne ha for Hakadal – og dermed for Nittedal kommune som helhet. Jeg tror det veldige potensialet for vekst i kommunen er best tjent med en mer langsiktig planlegging enn den som kommer til uttrykk i dette forslaget. Eller for å si det på en annen måte: Etter å ha brukt veldig mye penger på byggingen av Elvetangen skole virker det svært kortsiktig å «gjøre det man kan» for å svekke rekrutteringen til den samme skolen!
Før barnefamilier bestemmer seg for hvor de vil bo, ser de etter steder der det er barnehageplasser. Hakadal kan nå bli kjent for å være bygda med alt for få barnehageplasser. Derfor spør jeg kommunestyrepolitikerne i posisjon:
Ville dere selv flyttet til et sted hvor dere visste at det ikke var barnehageplass til barna deres? Hvis dere svarer nei på det spørsmålet, tenker jeg det er et viktig signal til dere selv og hvordan dere skal stemme i denne saken.

Smittevernet settes til side
Så langt jeg har sett, inneholder ikke saksfremlegget én eneste setning om smittevern. Jeg har heller ikke sett det har vært fremme i den politiske behandlingen så langt. Det kan ikke politikerne være bekjent av, i og med at nedleggelsen er tenkt gjennomført allerede sommeren 2021. Det betyr igjen at koronasituasjonen fortsatt vil være en premissleverandør som i høyeste grad påvirker oss. Siden det vil være barnehagemangel både i Rotnes og Hakadal, kan vi derfor regne med at flere avdelinger i Søndre vil ha barn fra hele kommunen. Ett smitteutbrudd på én avdeling i en barnehage kan dermed medføre at hele kommunen rammes geografisk. Det er en unødvendig sjanse å ta!
Usikkerheten med pandemien har gjort at Ringerike kommune har vedtatt å vente med nedleggingen av Heggen barnehage på Veme. Det er å tenke ansvarlighet.

Over 600 underskrifter
Over 600 har skrevet under på oppropet vårt mot nedleggelse. Jeg sier derfor, sammen med alle underskriverne:
Bevar Tøyen barnehage – for Hakadal sin fremtid!


Eivind Ørum
FAU-representant ved Tøyen barnebarnehage