Nå er det fullt trøkk for å komme i gang med byggingen av det mye omtalte helsehuset i Nittedal. Rett over sommerferien skal politikerne, administrasjon, ansatte, tillitsvalgte og frivillie lag/foreninger møtes for å diskutere hva helsehuset skal fylles med.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges et helsehus. Men hva skal det inneholde? Det skal bygdas politikere, kommunens administrasjon, ansatte, tillitsvalgte og inviterte lag og foreninger diskutere under en workshop på Olavsgaard i slutten av august.
Historien om helsehuset i Nittedal, er historien om lang dags ferd mot natt. I sin tid kom man så langt at det det ble utlyst en plan og designkonkurranse. Men virkeligheten innhentet politikerne, rettere sagt ble politikerne innhentet av de økonomiske realitetene. Det var ikke nok penger i kassa  til både å bygge Elvetangen, Slattumhallen og helsehuset. Elvetangen skulle bygges for en hver pris, så da ble helsehuset skjøvet ut i en fjern fremtid.

Så kom valget...
Men et  valg kan som kjent forandre mye. Kommunevalget skapte en helt ny flertallskonstellasjon, hvor Frp ble en del av det styrende flertallet. Mange vil si at Frp fikk stort gjennomslag for sine saker i samarbeidsavtalen. En av de sakene de fikk med, var at det nå skulle endelig skulle bli noe av planene om ett helsehus her i bygda. Ikke bare forpliktet de andre partiene seg til å støtte forslaget om et helsehus. Frp fikk inn i avtalen at det skal igangsettes bygging av et helsehus i denne perioden, altså før det skal velges nytt kommunestyre i 2023. Dette er et krav Frp er innstilt på å sette hardt mot hardt for å få oppfylt. Det handler om å vise at vi holder våre valgløfter, er mantraet.
På vårparten i år var det kommet så pass langt at kommunen kunne lyse ut oppdraget med prosjektledelse for helseutvalget. Vinneren ble presentert for helseutvalget før sommerferien.

Begynner å haste litt
Det kan begynne å haste litt med å komme i gang med helsehuset. En ting er å få ting vedtatt i kommunestyret. Riktignok har man valgt firma til å stå for prosjekteringen og en prosjektledelse er valgt. Men den store prøven blir i slutten av året, når budsjett og handlingsplan for perioden 2022-25 legges frem. Her bør helst helsehuset finnes. Det kan virke som dette er noe som står klart for bygdas helsepolitikere og at det nå er fullt trøkk på å komme opp med mer konkrete og håndfaste ting hva angår innholdet i helsehuset. Ja, for det hjelper lite å planlegge for et helsehus når man ikke har bestemt innholdet i det.
Det er i den sammenheng man må se det at det nå innkalles til et stormøte på Olavsgaard. Her skal de politikere, administrasjon, tillitsvalgte, ansatte i helsetjenesten og representanter for en rekke frivillige organisasjoner i Nittedal møtes for et "tenkemøte" om innholdet i helsehuset, se på alternative utforminger og plasseringer.

Lite penger i kommunekassa
Problemet er at det er lite penger i kommunekassa. Kommunen har en såkalt "handlingsregel" som tilsier at de skal ha 25 prosent egenfinansiering på prosjekter. Nå er det jo ikke laget en beregning av hva etablering av helsehus vil koste. Til det må det først avklares hva man vil putte inn i helsehuset. Som en illustrasjon har eiendomsforetaket gjort en vurdering av kostnad basert på grunndata som ble utarbeidet basert på forrige rom- og funksjonsprogram. Da prosjektet ble stanset 2018 var det laget en utregning som viste en kostnad på 164 millioner for et helsehus. Andre, senere anslag opererer med høyere kostnader. Skal man følge Nittedal kommunes "handlingsregel" om 25 prosent egenfinansiering, vil det innebære at kommunens må hoste opp 40-50 millioner i egenfinansiering, resten lånefinansieres.

KAD-viktigst
Selvfølgelig er det mulig å gjøre dette langt billigere, ihvertfall slippe hele kostnaden på en gang. Alle funksjoner må ikke inn i helsehuset med fra starten av. Kommuneoverlege Tron Hauland Torkildsen har blant annet lansert en plan som innebærer etappevis utbygging, etter "Lego-prinsippet". Hans ide innebærer at man starter med det viktigste, og bygger ut husets funksjoner etter hvert som kommunens økonomi tillater det. Det blir å ta det trinn for trinn. Noen tjenester i kommunen er også låst i langsiktige kontrakter der de holder til nå. Så det er også en mulighet, å la de ulike tjenestene flytte inn etter hvert som nåværende leiekontrakter går ut.
Hva er så det viktigste?
Ut i fra de reaksjoner Nittedalsavisen registrerte da kommuneoverlegens ide ble lanser, er det legevakt, hjemmesykepleie/-tjeneste og de 30-40 korttidsplassene det som synes viktigst å få på plass. Inkludert i dette er den såkalte KAD-enheten (:Kommunal Akutt Døgnenhet, som er en form for minisykehus for personer som ikke trenger sykehusopphold, men som trenger å overnatte på legevakten.
Det virker uansett som det nå er en vilje og en driv blant bygdas politikere for at denne gangen skal man få et helsehus opp og stå. Det skader jo heller ikke at ett av partiene i det styrende flertallet nærmest satte det som med helsehus som et vilkår for å skape flertallet....