Kommentarartikkel av Atle Skift


Det blir tydeligvis færre og færre som vil ha denne såkalte veisløyfa.
Ordførerne i de åtte kommunene langs rv4 har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide med krav om at rv4 prioriteres i ny Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-33.
De åtte ordførerne i det som heter Stor-Oslo Nord har en rekke krav til utbedring av rv 4 i et brev til samferdselsministeren i forbindelse med utararbeidelsen av NTP for perioden 2022-33.
Av spesiell interesse for oss i Nittedal er at ordførerne i brevet de har sendt, tar med et krav om ny veiløsning på riksveien mellom Oslo og Nittedal. Den løsningen de skisserer i brevet er tunnel under Rotnes og nytt løp i Hagantunnelen.

Tunnel under Rotnes
Dette er et gammelt forslag. Flere partier, som Venstre og Rødt, lanserte dette allerede for 10 år siden. Men siden den gang er svært lite skjedd. Det eneste som har skjedd er at politikerne i Nittedal tilsynelatende har samlet seg rundt den såkalte veisløyfa (se faktaboks under). Men det har blitt avfeid som dyrt og urealistisk. Det er blant annet henvist til at grunnforholdene under riksveien skal være slik at det ikke er mulig å lage tunnel under den nåværende traseen.
Det har i sin tid vært foretatt grunnboringer flere steder langs en planlagt tunneltrasé. Disse boringene har konkludert med at det er stabil masse ganske langt ned i grunnen. Med moderne tunnelteknikk burde det heller ikke være noe hokus-pokus å legge veien ned i grunnen i tunnel.

Nytt løp i Hagantunnellen
Som en del av en ny veiløsning for rv 4 på strekningen Oslo-Nittedal, trekker "ordførergruppen" frem et annet gammel krav fra Nittedals befolkning, nytt løp i Hagantunnelen. Det er vel det eneste  hele kommunestyret i Nittedal kan enes om når det gjelder utbygging av riksveien gjennom Nittedal. Man kan strides om veisløyfe eller tunnel, men akkurat når det gjelder Hagantunnelen er det full enighet om at det må lages ett nytt løp. Ikke bare er Hagantunnelen en flaskehals, den er direkte trafikkfarlig. Her er det også enighet innen trafikksikkerhetsmiljøet,

Nevner ikke veisløyfa
Noe av det mest interessante med dette brevet som ble sendt fra "ordførergruppa", er fraværet av den såkalte veisløyfa.
Brevet nevner flere tiltak for å bedre både fremkommelighet og trafikksikkerheten. Men veisløyfa nevnes ikke med ett ord. Det enda en av underskriverne av brevet er fungerende ordfører i bygda.
Hva er så veisløyfa og hvorfor er den så viktig for noen? For den som ikke har fulgt med, så skal denne journalisten ta en liten rekapitulering. Veisløyfa er rett og slett at man flytter deler av riksveien, den som ligger mellom rådhuset og Mosenteret, i en østlig bue utenom Mosenteret. Dermed får man frigjort et område som kan brukes til næringsutvikling, det såkalte "Nittedal sentrum" - alt til en pris av rundt 1,4 milliarder kroner. Men veisløyfa er ikke en endelig løsning. Den er en midlertidig løsning i påvente av en større omlegging av rv 4. Man skal da altså bruke over en milliard kroner på en løsning som uansett er ment å være midlertidig.
Motstanderne av veisløyfa har hevdet at planen er en økonomisk og økologisk katastrofe. Planen ble lagt inn i kommunedelplanen i 2015, og ble opprinnelig enstemmig vedtatt. Siden den gang har den dalt kraftig i oppslutning, og i dag er det vel riktig å si at kommunestyret er delt omtrent på midten i synet på veisløyfa. For sentrale veimyndigheter har den blitt en plan som skyves lengre og lengre inn i fremtiden. De opprinnelige planene gikk vel ut på at sløyfa skulle være ferdig prosjekter i 2020, hvilket vi alle kan se ikke skjedde. Nå mener de største optimistene at den skal være ferdig sånn rundt 2040, forutsatt at man klarer finansieringen da....

Finansieringen i fare
For heller ikke det er så sikkert som det var.
Opprinnelig skulle veisløyfa være et spleiselag mellom Staten og Oslo/Viken, finansiert delvis av staten gjennom Nasjonal Transportplan og Viken gjennom Oslopakke 3 (bomringen). Nå er bare problemet at det ikke er så mye penger i Oslopakke 3 som før. Bilistene kjører rett og slett ikke så mye gjennom bomringen som før. Det er rett og slett ikke penger til alle prosjektene som er dytta inn i pakken. Noen må ut. Da er det lettest å ta ut den biten som er mest omdiskutert og som har minst betydning for både trafikksikkerheten og trafikkavviklingen. Da hjelper det ikke med vedtak i kommunestyret i Nittedal eller mulige vedtak i fylkestinget. Da blir det beinharde prioriteringer og forhandlinger.
I tillegg kan det se ut som entusiasmen for veisløyfa er i ferd med å visne hen, ikke minst hos politikerne utenfor rådhuset, politikerne i andre kommuner og i Viken og Oslo - det er tross alt de som skal være med på å vedta finansieringen.
Svaret får vi uansett i løpet av noen år, hvis man da ikke fortsetter å skyve en endelig avgjørelse langt inn i fremtiden.

Lyst til å delta i debatten? Kanskje du vil skrive en kommentarartikkel eller et leserinnlegg? Våre spalter er åpne.
Bare send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..