Av Kjell Kjepperud, leder HORN


Organisasjonen HORN er en ganske nylig stiftet frivillig organisasjon, som har som mål å hjelpe mennesker med rusutfordringer og psykisk helse inn i behandlingsapparatet. Vi legger vekt på brukererfaring, dialog og rådgivning for at mennesker med behov for hjelp skal få en lettere terskel å gå over til å kunne ta kontakt med det profesjonelle behandlerapparatet.
Vi har med oss mennesker med oppriktig engasjement, erfaring, politikere med lokal kunnskap og noen med rikspolitisk kunnskap, samt mennesker med høy og langvarig kompetanse innen organisasjonsbygging, næringsliv og presse.
Undertegnede har hatt artikkelen til Ragnar P. Rosenlund, i Varingen den 12.05.21, oppe til diskusjon med styret i organisasjonen og ønsker å kommentere denne.

Vil berømme
Jeg ønsker å berømme Rosenlund for det engasjementet han gir uttrykk for i artikkelen, og synes han stiller flere betimelige spørsmål. Jeg har også lyst til å berømme Røde Kors ved Gitte Korvann, som griper fatt i de gryende utfordringene ungdommen sliter med i dag og vil ha med seg foreldre på nattevandring.
Jeg kunne helt sikkert ha utbrodert mine synspunkter vedr psyk helse, rus og gryende ungdomsutfordringer til det kjedsommelige, men velger å stille følgende spørsmål til kommunen og oss alle, og håper innbyggerne kan reflektere litt over de forskjellige problemstillingene, som helt sikkert vil koste mer å reparere enn å forebygge.

Ta vare på hverandre, alle er like verdifulle!
- Hvordan sikrer kommunen og lokale politikere de som er vanskeligstilte en verdig og meningsfylt hverdag? (Både unge og eldre)
- På hvilken måte har kommunen sørget for å hjelpe mennesker som har en vanskelig bosituasjon?
- Har helse og omsorgsbudsjettene øket i takt med økende befolkningstilvekst, behov for flere hjelpende hender i takt med tilbudene og hensyntatt gjeldende prisoppgang?
- Den store prisoppgangen på livsviktige og daglige utgifter som dagligvarer og strøm...... Har kommunen en plan som vil avlaste de som fra før har lave inntekter som for eksempel mennesker med behov for sosialhjelp?

Ønsker dialog
For ca. 2 år siden la jeg frem et forslag for kommunen om å involvere organisasjonen "Drive for Life" som et delvis finansiert prosjekt av Gjensidigestiftelsen, som hadde som mål å hjelpe vanskeligstilt ungdom med aktiviteter som "bilmekking", "hesteridning" og andre aktiviteter. De hadde store selskaper involvert i kontrollfunksjon av org, som blant annet Veritas. Dette er et godt forebyggende tiltak, etablert i over 50 kommuner med både gode referanser og resultater, men som fikk tommelen ned på grunn av økonomi.
Hvordan synes de som vendte tommelen ned den gang det går i dag? Fornøyd?
HORN har en soleklar agenda, og det er å stå i "frontlinjen" for de som ønsker å komme inn i samfunnet uten å bli betegnet og bli snakket om som å "ligger til last" men snarere en ressurs!
EN ting er å forfekte gode intensjoner på papir og mening, en annen er faktisk oppfølging og vilje til dette!
HORN ønsker alltid dialog og samarbeid med gjeldende myndigheter og øvrige som ønsker det beste for den lokale samfunnsutviklingen. Vi vil også forsøke å være en slags vaktbikkje på vegne av de som ønsker vår bistand.
Når dette kommer på trykk er Nasjonaldagen vår over, og HORN har gjennomført et arrangement innenfor gjeldende smittevernsregler. Bunnpris i Stasjonsveien har igjen begunstiget fellesskapet, og HORN takker Trond Øibakken for hans utrettelige engasjement!
Mennesker trenger kontakt og vi trenger alle en form for anerkjennelse og sosial aksept! La oss være rause med hverandre, og sette pris på de grunnleggende verdiene våre forfedre og mødre har bygget for oss!