Kommentarartikkel av Atle Skift, kommunestyrerepresentant Rødt

Analysen av den store undersøkelsen av hva bygdas befolkning mener om, og hvilke ønsker de har for, kommunen er ikke klar. Men ett trekk er fremtredende; bygdas befolkning ønsker å bli involvert.
Som de fleste kanskje er klar over, skal bygdas politikere i løpet av høste vedta en ny kommuneplan. Et viktig moment i denne prosessen, er innbyggermedvirkning. Dette betyr at bygdas innbyggere får si sin mening, så er det opp til politikerne å avgjøre i hvilken grad de legger vekt på bygdas befolkning mener om saker og ting.

Vil bli involvert
For å få med seg befolkningen, ble det bestemt å arrangere en stor innbyggerundersøkelse. Alle bygdas innbyggere over 18 år, fikk en SMS med invitasjon til å si sin mening. I SMSen var det en link til undersøkelsen.
Det er tydelig at bygdas innbyggere satte pris på å få si sin mening. Hele 1648 var interessert i å svare på spørsmål fra kommunen, hvilket må regnes for å være usedvanlig stor interesse.
Hva svarte så folket? Svarene som kom inn er ikke ferdig analysert. Dette vil først skje i en rapport til kommunestyret. Men en ting som foreløpig peker seg ut, er folks ønske om å involvere seg. Dette kan selvfølgelig bety to ting; enten ønsker folk å bli mer involvert i bygdas fremtid, eller så betyr det at folk ønsker å involvere seg mer i frivillig arbeid. Jeg tror svaret er litt begge deler. Folk bryr seg om lokalsamfunnet, og om hverandre. Men det å engasjere seg politisk i et parti eller en forening passer ikke for alle. Man må derfor finne en form der folk får anledning til å engasjere seg uten nødvendigvis å være medlem av et parti eller en organisasjon.

Lokaldemokratiet
Hvilket av de to alternativene for involvering som jeg nevnte over man heller til, avhenger selvfølgelig en god del av ens politiske stå sted. Men denne skribent tolker det som at folk ønsker å bli involvert i avgjørelser som fattes. De ønsker å føle at de blir hørt, ikke bare hvert fjerde år når det er kommunevalg,
Her ligger utfordringen for lokalpolitikerne. Hvordan få innbyggerne involvert? Ikke minst  hvordan ønsker de å bli involvert.
En måte kan være å ha flere "folkemøter", store, åpne møter der "vanlige" folk blandes med kommunens eksperter og saksbehandlere. Et eksempel på dette er den store boligtypekonferansen kommunen inviterte til i 2020. Der møtte det opp interesserte i alle aldre, selv om det nok var en klar overvekt av personer i målgruppen for boligtypeprogrammet (65+), samtidig som både kommunen, husbanken og interesserte utbyggere stilte med sin ekspertise. Også det politiske miljøet var godt representert. Diskusjonen gikk livlig ved bordene, og de fremmøtte følte at de ble tatt på alvor.
Ent annet forslag kan være å arrangere en form for "høringer". Ikke nødvendigvis etter amerikansk mønster, men som et forum der kommunen arrangerer et folkemøte om en sak. En sak som ville egnet seg ypperlig for en slik form for høring ville vært planene om etablering av dette sentrumet. På et slikt møte kunne da interesserte møte opp, og spørre ut representanter for tilhengere og motstandere av sentrumsplanene.

Et lite tips...
Sånn på tampen av mitt lille innlegg, har jeg et tips til deg som vil involvere deg litt i hvordan Nittedal utvikler seg. Snakk med en av oss lokalpolitikere. Nå når rådhuset forhåpentligvis åpner opp til høsten for politiske møter, så møt opp når det er utvalgsmøter eller kommunestyremøter. Er det ting som engasjerer deg i vårt lille lokalsamfunn, så huk tak i en politiker og snakk med vedkommende. Det er mye interessant informasjon du kan få på denne måten. Samtidig kan det være utrolig nyttig også for oss politikere å snakke med våre velgere.