Bjørnholtlia-saken er saken om en utbygging som var nesten sensasjonelt fri for stridigheter da den ble vedtatt, noe som er uvanlig for et så stort prosjekt.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
En sentral sak i mistanken mot ordfører Hilde Thorkildsen er om hun mot at det ble investert i en av hennes klesbutikker, påvirket saksbehandlingen i forbindelse med Bjørnholtlia til gunst for utbygger.
Det var i april 2010 at kommunestyret vedtok å ta Bjørnholtlia inn i kommunen. Vedtaket var i tråd med fremforhandlet meklingsresultat, noe som innebar 60 boenheter som øvre grense. Vedtaket inneholdt også en passus om at en sammenhengende gang- og sykkelvei måtte være etablert mellom Bjørnholtlia og Hakadal stasjon før man kunne starte byggingen. En slik gang- og sykkelvei var et krav fra fylkesmannen.
Som det heter i fylkesmannens vedtak:
"Fylkesmannen forventer at kommunen i den videre planleggingen av området legger til rette for at kollektivtransport, gange og sykkel skal bli de foretrukne transportmiddelvalgene for dem som bosetter seg i området".  

Vedtok billigere alternativ
Tilføyelsen i vedtaket innebar at utbygger kunne risikere å måtte betale for en kulvert under rv 4 i Korsveikrysset. Dette ville koste penger, masse penger.
Da saken 4 år senere kom tilbake til politisk behandling for første gang, ble det tautrekking om gangvei, og et vedtak som skapte debatt i behandlingen av Bjørnholtlia-utbyggingen.
Under den politiske behandlingen i formannskapet kom Senterpartiet med et forslag i tråd med med tidligere vedtak; den før nevnte forutsetningen om en gang- og sykkelvei til Hakadal stasjon. Da skjedde det utrolige at AP brøt ut av flertallskonstellasjonen som da styrte kommunen (AP, SV, Venstre, SV og KrF) og stemte med opposisjonen. Opposisjonen hadde foreslått et billigere alternativ som innebar gangvei fra Bjørnholtlia til Varingskollen stasjon istedenfor til Hakadal stasjon.

Stusset over AP
Nå må vi skru tiden tilbake til kommunevalget 2011. En konstellasjon bestående av AP, SP, SV, Venstre og KrF feide Høyre/Frp-flertallet til side og overtok styringen. I den samarbeidserklæringen som ble fremforhandlet mellom de fem partiene var et sentralt element konsensus. I noen saker ble partiene fristilt, men i hovedsak skulle partiene fremme felles standpunkt. Det betød at når det var viktig for KrF at det ble bygget ny kirke, gikk alle de fem partiene inn for det. Det samme så vi i Elvetangen-saken, AP sto hardt på konsensus og SP måtte, selv om de i utgangspunktet var mot storskolen, stemme for forslaget.
SPs gruppeleder den gang som nå, Ida Eliseussen, har tidligere sagt til Romerikes Blad at hun aldri i de årene hun samarbeidet med AP om å styre bygda, har opplevd at de har brutt ut av samarbeidskonstellasjonen og stemt med opposisjonen.
Nettopp derfor synes hun det var så underlig at AP brøt ut av flertallskonstellasjonen i denne saken. og hindret vedtak om gang- og sykkelvei.
Men SPs gruppeleder er klar på at også SP var for Bjørnholtlia. Men de anså det for viktig at det kom på plass en skikkelig løsning med henblikk på gang- og sykkelvei.

Rekkefølgekrav
Hvorfor snudde så AP? Slik maktforholdet på den tiden var innad i APs kommunestyregruppe er det ingen tvil om at Hilde Thorkildsen hadde makt til å få gruppa med på sitt syn. Men det må understrekes at det ikke er straffbart å argumentere for et vedtak går i en bestemt retning, ei heller at et vedtak er til gunst for en part. Straffbart er det først når
For kommunen spiller det ingen rolle. Rådmannen har opplyst at gang- og sykkelvei var det som heter "rekkefølgekrav". Et "rekkefølgekrav" er en liste over krav som må oppfylles, og ikke minst i hvilken rekkefølge ting må ordnes, i for eksempel en byggesak. Først når et krav er oppfylt, får man tillatelse til å igangsette neste.
Når noe er et rekkefølgekrav, spiller det ingen rolle hvordan kravet oppfylles, bare det oppfylles. I dette tilfellet betyr det at om gangveien går til Hakadal stasjon eller Varingskollen spiller det økonomisk ingen rolle for Nittedal kommune. Det er uansett utbygger som må bære omkostningene ved å anlegge en gang- og sykkelvei.

Enstemmig vedtak
Så snart saken hadde passert formannskapet ble den enstemmig banket gjennom i kommunestyret. I august 2016 vedtok kommunestyret plan for områderegulering. Samtid ble det også vedtatt en ny skolebehovsplan. I denne ligger også planene om en ny, felles barneskole i Hakadal - beliggende på Elvetangen. Elvetangen ligger som kjent ikke lange biten unna Bjørnholtlia.....

Les også
Samleside - Thorkildsen-saken