Jernbanedirektoratet har besluttet å utsette konkurransen om drift av togrutene på Gjøvikbanen. Oppstarten forskyves ett år, til desember 2023.


Etter planen skulle kontrakten om drift av lokal- og regiontogene på Gjøvikbanen tildeles høsten 2021, med trafikkstart halvannet år senere – i desember 2022.  Nå utsettes konkurransen, slik at konkurransegrunnlaget skal være klart i første kvartal 2021, kontrakten tildeles tidlig i 2022 og oppstart blir ved ruteterminskiftet i desember 2023.  Samferdselsdepartementet har gitt sin tilslutning til dette.
- Vår oppgave er å tilrettelegge for en god og rettferdig konkurranse, som gir et best mulig tilbud til de reisende for den samlede ressursinnsatsen. Dette har vi lykkes med i de tre tildelte trafikkpakkene. Med det nye risikobildet vi nå har, ser vi at det kan bli vanskelig å oppnå disse gevinstene med gjeldende fremdriftsplan for Gjøvikbanen, sier Slotsvik.

Pandemien skaper usikkerhet
Hun viser til Covid-19-pandemien som har skapt store utfordringer også for togoperatørene, som har måttet nedskalere sitt tilbud etter et trafikkfall de første par månedene på 80-90 prosent. 
- Det har oppstått stor usikkerhet særlig knyttet til hva som vil være normal etterspørsel og inntektsnivå for togoperatørene fremover, samt hvorvidt operatørene har ressurser og økonomi til å prioritere deltagelse i en ny konkurranse, påpeker Slotsvik, og legger til:
- Dette kommer på toppen av usikkerhet knyttet til tidspunkt for når ny infrastruktur kan tas i bruk. Det pågår flere store utbyggingsprosjekter på jernbanen i Østlandsområdet, og mange av disse realiseres i løpet av avtaleperioden. Selv om vi i konkurransen kan håndtere usikkerhet knyttet til når ny infrastruktur kan tas i bruk, mener vi at en utsettelse også av den grunn vil bidra til at konkurransegrunnlaget, og dermed selve konkurransen, blir bedre fordi operatørene med større sikkerhet kan ta høyde for de mange positive effektene disse investeringene gir. 

Stor og kompleks trafikkpakke
Trafikkpakke 4, som Gjøvikbanen er en del av, er vesentlig større og mer kompleks enn de tre allerede tildelte trafikkpakkene. Ikke bare fordi den omfatter betydelig flere togavganger og reisende, men også fordi den bygger på en omfattende rute-, pris- og billettsamarbeidsavtale med fylkeskommunene og kollektivselskapene. Arbeidet med denne er krevende, og eventuelle forsinkelser kan i verste fall vil gi et mer ufullstendig konkurransegrunnlag dersom dette skal være klart i september i år. Dette vil i sin tur kunne føre til mindre presise tilbud, og dermed også større utfordringer i evalueringen av tilbudene. 
- Det er summen av disse usikkerhetene som ligger bak utsettelsen av konkurransen, avslutter Kirsti L. Slotsvik.