Kommunens "kriseteam" gir omsorg og støtte til familier og enkeltpersoner som opplever traumatiske hendelser. I dag er denne tjenesten basert på frivillige, nå anbefaler rådmannen at kriseteamet legges inn i ordinær drift hvor medlemmene inngår i ordinær turnus.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kommunens kriseteam, eller kommunalt psykososialt kriseteam som er det formelle navnet, er en tjeneste kommunen yter i etterkant av hendelser som kan virke traumatiske for de involverte. Dette gjelder særlig hendelser som involverer selvmord, død og særs traumatiske hendelser. Tjenesten er ikke lovpålagt, men har vært en del av den beredskap helsetjenesten i kommunen har. I teamet inngår foruten helseteam også legevakten, kirken og politiet. Slik det er fungerer i dag, så er det legevakten og politiet som kan rekvirere bistand fra kriseteamet.

Problemer med å få folk
Dagens kriseteam er basert på at man rekrutterer frivillig, hovedsaklig fra Enhet for barn. unge og familier og fra Enhet for Psykisk helse og rus.
Erfaringen har vært at det de senere år har vært vanskelig å rekruttere frivillige til dette arbeidet. Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å vedta at kommunens kriseteam legges over i ordinær drift. Det vil innebære at oppgavene vil bli fordelt fra legevakten. Denne etaten avgjør hvor akutt en en sak er og rekvirerer på det grunnlag de tjenester som måtte være nødvendig. Legevakten er døgnåpent i alle årets dager, og kan også utføre akutt krisehåndtering via telefon eller i legevaktens lokaler. I kommunens ordinære åpningstid 8-15.30 mandag til fredag. Men kommunen har innen sektor helse og velferd tjenester som arbeider i turnus. Foruten legevakt er dette ambulant team og hjemmetjenesten. Rådmannen foreslår derfor at arbeidet organiseres innenfor normal arbeidstid samt ved å benytte de turnuser som alt er på plass. Ved behov for overtid utbetales dette på ordinær måte.