Arbeidsgruppa som står bak Nittedal kommunes fattigdomsmelding, går ikke inn for at Nittedal skal slutte å regne barnetrygd som inntekt ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Etter Arbeidsgruppas syn vil dette kunne undergrave den såkalte "arbeidslinja".

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nittedal kommune, i likhet med de fleste norske kommuner, praktiserer en regel der man regner barnetrygd sved at vom inntekt når en person søker om sosialhjelp. Dette er en praksis som av mange blir skarpt kritisert. I Nittedal har denne kritikken særlig kommet fra Rødt og SV, og til en viss grad KrF. Mange av de som kritiserer ordningen påpeker at det fører til at barn i familier som mottar sosialhjelp ikke får nyte godt av en hjelp som er ment å komme barna til gode. De som forsvarer ordningen, påpeker at det ved beregning av sosialhjelp til barnefamilier, ytes et "barnetillegg" som vil kompensere for dette.

Usikkert hva det vil koste
Det er mange usikkerhetsmomenter når man skal beregne hva det vil koste å holde barnetrygden utenom ved beregning av sosialstøtte. Ved fjorårets budsjettbehandling i kommunestyret, fikk Rødt rådmannen til å lage et regnestykke. Hans beregning tilsa at det ville koste kommunen rundt 2 millioner kroner dersom man lot barnetrygden komme i tillegg til sosialstøtte. Arbeidsgruppa som har lagt frem kommunens fattigdomsmelding opererer med 3,6 millioner. Forskjellen kan delvis forklares ved at rådmannen i sitt regnestykke trekker fra hva som utbetales til flyktninger og innvandrere. Dette gjør han fordi en del av det som utbetales i sosialstøtte til flyktninger og innvandrere som bosettes på oppdrag fra Imdi, refunderes fra staten. Rådmannen opererer derfor med nettotall. Arbeidsgruppa på sin side kan tolkes dithen at de opererer med bruttotall, altså at man ikke tar hensyn til hva kommunen får refundert fra statlige myndigheter.

Vil kunne undergrave "arbeidslinja"
Arbeidsgruppa bak fattigdomsmeldingen har i sin utredning gått inn på barnetrygd og sosialstøtte. De finner ikke å kunne støtte en forandring av dagens praksis. Etter deres syn er det å ikke regne barnetrygden som inntekt ved beregning av sosialhjelp et kostbart tiltak som vil gi liten effekt for den enkelte sosialhjelpsmottaker, Men den kanskje viktigste innvendingen til arbeidsgruppa bak meldingen er at den vil undergrave den såkalte "arbeidslinja". Dette da enkelte barnerike familier, dersom man ikke tar med barnetrygd som inntekt. vil kunne få utbetalt mer i sosialhjelp enn inntekt. Det fremkommer i meldingen ikke konkrete utregninger som underbygger påstanden. Arbeidsgruppa mener også at man ved å fortsette dagens praksis der man må søke om tilleggsytelser utover basisbeløpet bedre vil kunne sikre at disse blir brukt til barnas beste, fremfor at den enkelte sosialhjelpsmottaker får beholde barnetrygden og selv disponerer denne. At dette uttrykker mistro til den enkelte sosialklient er tydeligvis ikke noe arbeidsgruppa finner grunn til å diskutere i meldingen.

Politiske reaksjoner
Det har foreløpig kommer få politiske reaksjoner på kommunens fattigdomsmelding. Unntaket er Rødt, som i en kort kommentar sier at det er en grundig melding, men også en melding som oser av tradisjonell Nav-skepsis til sosialhjelpsmottakere.
SVs medlem av hovedutvalget for helse og velferd, Marcus Scarth Tønseth beklager at han ikke har fått lest meldingen ennå. Men på generelt grunnlag mener han at arbeidslinjen er en uting. Hvis det ikke lønner seg å jobbe, er det ikke fordi trygden er for høy, men fordi lønningene er for lave.
Det knytter seg ellers en god porsjon spenning til kommunestyrets behandling av meldingen. Særlig forholdet mellom to av ytterpunktene i flertallskonstellasjonen, SV og Frp, vil da igjen kunne komme til overflaten. Det skal ikke mye fantasi til ¨gjette på at SV her vil kunne finne det vanskelig å forsvare Frps linje når det gjelder sosialhjelp.
Også KrF vil kunne i en skvis her, all den tid partiet tidvis har gått høyt på banen i spørsmålet om at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt når det gjelder søknad om økonomisk sosialhjelp.

Les også
Nå skal Nittedal bekjempe barnefattigdom