Boligtypeprogrammet er kommunens temaplan om boligutvikling og boligsosial virksomhet. Prosjektgruppen bak temaplanen har nå avgitt en melding som har begynt sin kronglete vei gjennom politikkens irrganger nede på rådhuset.

 Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Boligtypeprogrammet er en oppfølging av vedtatt temaplan om boligutvikling og boligsosial virksomhet. Programmet knytter seg også tett opp til kommuneplan og øvrig planverk. For å sikre sammenheng i det totale planarbeidet i kommunen, har planavdelingen og samfunnsplanlegger vært med i utarbeidelsen av boligtypeprogrammet.
Det har vært to tverrsektorielle arbeidsgrupper som har hatt hovedansvaret for henholdsvis del 1 og del 2 i programmet. Arbeidsgruppe 1 har hatt ansvaret for å se på generell boligutvikling og boliger til eldre. Arbeidsgruppe 2 har hatt ansvaret for å se på boliger med tjenester.

Utbygging i privat regi
Kommunen har en overordnet føring om at mest mulig av utbyggingen skal skje i regi av private utbyggere. Det har sine fordeler, men det kompliserer konkretiseringen av tiltak, da tidspunkt og sted for utbygging kan være vanskelig å tidfeste nøyaktig. Derfor blir flere av anbefalingene i programmet føringer, som foreslås tatt inn i forhandlinger med aktuelle utbyggere. Erfaringer har vist at en arbeidsmodell der kommunen presenterer generelle føringer inn dialogen med utbyggere, kan fungere og gi gode resultater. Det er variasjoner i hva man klarer å skape i fellesskap med de forskjellige utbyggerne, men gjennom utbyggingsavtaler og tett kontakt i planprosessene sikres ofte konkrete resultater opp mot politiske målsettinger.

Blokkene kommer
Dersom bygdas politikere følger hva meldingen legger opp til, vil det bety at blokkbebyggelse for alvor kommer til bygda. Det foreslås i del 1 om generell boligutvikling og boliger til eldre at man satser på flere blokker med et variert tilbud av leiligheter i ulike størrelser tilpasset forskjellige grupper av kjøpere. Det er for få leiligheter i Nittedal i forhold til dagens behov. I meldingen foreslås også å stille strenge krav til lokalisering av boligbebyggelse slik at bolig og arbeidsplassveksten skjer i tråd med behov og planverk.
Meldinger trekker også frem viktigheten av å formidle til utbyggere at kommunen særlig har behov for flere 1, 2 og 3 roms leiligheter i sentrumsområder. Disse boligene bør  egne seg både til enpersonshusholdninger og førstegangsetablerere. Kommunen må også sørge for at en større andel av det som bygges oppfyller krav til Universell utforming/livsløpsstandard, og det bør vurderes en minimumsandel ved nye utbygginger. Arbeidsgruppen som jobbet med meldingens første del går også inn for å "profesjonalisere" leiemarkedet. Med dette menes å arbeide for et større innslag av profesjonelle aktører som kan tilby gode leiligheter i et stabilt miljø. Kommunen bør invitere utbyggere til å bygge leiligheter til leie som en del av ordinære boligfelt. Helt konkret foreslås det i meldingen at Nittedal eiendom KF bør utrede konkrete utbygginger av utleieleiligheter til eldre med tjenestebehov i tilknytning til Døli og Skytta i perioden 2020-2025. Når planene for for helsehuset er mer konkretisert, bør det utredes å bygge utleieleiligheter til eldre med tjenestebehov i sentrum

Boligsøkere med spesielle behov
I meldingens del 2 omhandles boliger ned tjenester, hvilket i dagligtale betyr boligsøkere med spesielle behov. Det foreslås konkrete bygg i en framdriftsplan for å sikre at kommunen har nok boliger til innbyggere kommunen er lovpålagt å bistå med bolig og tjenester. Forslagene er nøye vurdert opp mot de behovene som er kartlagt, samt tilstand og funksjon på boliger kommunen benytter i dag. Førende i arbeidet er at flest mulig skal eie sin egen bolig, samlokalisering av ansatte og effektiv drift. Det er mange unge hjemmeboende som trenger bolig i løpet av 5 års perioden, men etter 2025 vil sannsynligvis behovet for flere nye boliger reduseres.

Økonomi
Man kommer i en slik melding ikke utenom økonomi. Etter utvalgets mening vil planlegging på boligområdet kan spare kommunen for store beløp. I den generelle boligutviklingen påvirker boligen mange forhold for levekår, folkehelse, personlig økonomi, behov for transport og tilgang til grunnleggende servicefunksjoner. Om kommunen har egnede eller uegnede boliger til alle aldersgrupper påvirker både privatøkonomi og kommuneøkonomi.
For de eldste aldergruppene utgjør boligen stor forskjell når det gjelder selvhjulpenhet og hvor
lenge man greier seg selv uten tjenester fra kommunen. Boligtypeprogrammet foreslår at det skal være mulig å skaffe seg bolig i eksisterende lokalmiljø slik at eldre kan beholde sitt nettverk. Det vil forebygge ensomhet og dårlig helse.
For boliger med tjenester gir det store økonomiske utslag om boligen ikke er egnet og kommunen må iverksette kompenserende tiltak, eller ikke får benyttet hensiktsmessig utstyr. En samlokalisering vil gi mer effektiv utnyttelse av ansatte som slår ut på lønns- og driftsutgifter.
Meldingen kan du lese i sin helhet her.