Det brygger opp til strid rundt en søknad fra grunneier om fradeling av en tomt på Tumyrhaugen. Beboerne er opprørte og har sendt krav til kommunen om å avvise søknaden.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ole Feet kjøpte høsten 2019 Berger gård på Tumyrhaugen. Berger gård har i mange år vært en omstridt eiendom. Nå ønsker han å dele opp eiendommen i tre, slik at det blir tre grunneiendommer. Dersom søknaden blir godkjent, vil de nye eiendommen til sammen utgjøre et areal på til sammen 33 dekar. Grunneier har ikke gjort kjent hvilke planer han har for de utskilte tomtene, men det er naturlig å anta, all den tid området grenser inn mot villabebyggelsen i området, at det er snakk om å bygge boliger på eiendommene. Ole Feet har lang fartstid fra både Bloch Wathne og Trysilhusgruppen og må derfor sies å være erfaren når det gjelder boligutvikling.

Beboerne er bekymret
Ole Feets planer for området har vakt irritasjon og sinne i lokalmiljøet. Slik de som bor i området ser på dette, er dette et område som er i randen av noe av det mest verdifulle rekreasjons- og fritidsområde i Nittedal og spesielt for befolkningen på Tumyrhaugen. Området er samtidig svært sårbart miljømessig med bl.a. LLinfåningen myr som del av det.
Også Tumyrhaugen Vel er bekymret for hva denne søknaden innebærer. De har derfor sendt både mail og brev til kommunen der de krever svar på en rekke spørsmål knyttet til søknaden. Slik vellet ser søknaden og et nabovarsel som er sendt ut, er de redd at dette bør forstås som et første trinn til en eventuell fremtidig utbygging innover i området Berger skog. Hvorfor vil man ellers tegne inn tre potensielle rundkjøringer, områder som kan brukes som parkeringsplass, og en ny bred bilvei, spør de i brevet. De påpeker også det ikke foreligger noe politisk behandlet vedtak som tilsier at området Berger skog bak denne parsellen er tenkt for fremtidig utbygging. Det er helt andre områder i Rotnes som er utpekt til dette i ny kommuneplan 2019.
I innsigelsen konkluderer vellet med at en søknad som er så omfattende og som har en intensjon om videre utbygging ikke burde godkjennes før ny reguleringsplan er politisk behandlet. Kommunen er allerede godt i gang med en ny reguleringsplan for Tumyrhaugen.     

Kommunen bagatelliserer
Kommunen bagatelliserer i en mail sendt 7. oktober. I denne mailen avviser kommunens saksbehandler at det er varslet andre tiltak i området og sier at fradelingen gjelder arealer innenfor gjeldende reguleringsplan som ikke er regulert til landbruk, natur og friluftsliv (LNF). Det er ikke varslet andre tiltak som for eksempel bygging eller etablering av veier, skriver saksbehandler.
Beboerne i området er ikke beroliget av svaret de har fått. De har derfor opprettet en egen gruppe på facebook og en underskriftsliste
Nittedalsavisen følger saken.

Les også:
Her er brevet fra Tumyrhaugen vel til Nittedal kommune