Da det ble vedtatt bygging av ny barneskole på Elvetangen, var et av kronargumentene at barna kunne gå og sykle til den nye barneskolen.

Det er nå under ett år igjen til skolen åpner. Med det i tankene etterlyser FAU ved den nye skolen nettopp tiltak som kan gjøre skoleveien trygg. FAU ved den nye skolen på Elvetangen består av foreldre fra både Hagen og Kirkeby skole, med et felles ønske om at skolen blir et godt og trygt sted for barna, inkludert skoleveien.

Bekymrete foreldre
Vi husker sikkert den opprivende debatten som raste i Hakadal om det skulle bygges ny, felles barneskole for hele Hakadal eller om man skulle bevare Hagen og Kirkeby skole. Begge sider hadde sterke argumenter for sitt syn, og Hakadal var delt på midten. Det var fakkeltog for bevaring av Hagan og Kirkeby, leserinnlegg og protestbannere langs med riksveien.
Nå er skolen vedtatt og bygningene reiser seg store og flotte nede på Elvetangen. Men hvor blir det av den trygge skoleveien de som var tilhengere av den nye skolen så sterkt fremhevet? Det er flere av oss som husker en viss ordfører som i den opphetete i kommunestyret nettopp fremhevet hvor trygg og god skoleveien skulle bli. Nå kunne ungene gå og sykle til skolen, sa hun fra talerstolen.
FAU ved den nye skolen har sendt et brev, publisert her, hvor de etterlyser en trygg skolevei også for de barna som bor på Fuglåsen og Burås. Som foreldrene skriver, kan det ikke være sånn at det at en gruppe elever slipper å ta buss til den nye skolen, mens de som tidligere kunne gå og sykle til skolen nå må ta buss. Per i dag finnes det den ingen gang- eller sykkelvei verken fra Fuglåsen eller Burås.

Etterlyser droppsone
I de opprinnelige planene for den nye barneskolen var det inntegnet en droppsone nederst i Blomsterbakken. Denne ble etter hvert tatt ut av planene, blant annet fordi den ville kunne legge beslag på dyrka mark. Slik FAU ved den nye barneskolen ser det, er det av stor viktighet at det blir etablert nettopp en slik droppsone. Ved å etablere en slik droppsone vil man både lette trafikkavviklingen til og fra skolen langs riksveien og redusere faren for alvorlige ulykker som lett vil kunne oppstå dersom slik foregår i Blomsterbakken - men da uten tilrettelegging for at biler kan stoppe og snu trygt. Det er tross alt ikke alle barn som kan gå alene til skolen, noen vil måtte bli kjørt til skolen. Derfor krevet foreldrene til de kommende elevene ved skolen det vedtas og startes bygging av trygge gang- og sykkelveier nå, slik at de står ferdige når skolen starter opp neste høst.

Les brevet fra FAU
Trygg skolevei nå