Det er for mange barn som sogner til Sørli skole og kapasiteten er sprengt. Kommunen ønsker derfor å undersøke muligheten for å gjøre skolekretsen mindre ved å utvide opptaksområdet til Rotnes skole.

Sørli skoles skolekrets er for stor. Det bor flere barn i Sørli skolekrets enn skolen har kapasitet til. Framskrivinger viser at det vil være slik over tid. Skolekretsen må derfor gjøres mindre for å unngå at midlertidige løsninger på Sørli skole blir permanente. Den langsiktige planen for økt skolekapasitet i Rotnesområdet er å bygge en ny og større Rotnes skole. I påvente av dette planlegges det midlertidige kapasitetsutvidelser på Rotnes skole.

Ønsker flytende skolekrets
En del av skolekretsen for Sørli skole må derfor gjøres flytende. Det vil si at området fortsatt tilhører Sørli skole, men at elever som bor i området vil kunne gis tilhørighet til Rotnes skole.
Å gjøre en del av skolekretsen flytende vil minske den totale usikkerheten om skoleopptaket. Ved sprengt kapasitet på Sørli er kommunens alternativ å gi skoleplass på Rotnes, også til enkelte elever som bor i Sørlis skolekrets. Ved opprettelsen av det flytende område blir det spesifisert nærmere, hvem som i slike tilfeller skal tildeles plass på Rotnes.  Det gir større forutsigbarhet for alle som bor i resten av Sørlis skolekrets. 
Under ser du et kart av et området som er en del av Sørli skoles skolekrets, men som foreslås omgjort til flytende område. Det vil si at elever som bor her primært har skoletilhørighet til Sørli, men at de kan gis tilhørighet til Rotnes. Kommunen ønsker nå innspill til forslaget. De har derfor lagt ut et spørreskjema for å undersøke hva foreldre til elever som i dag går på Sørli har å komme med i forbindelse med forslaget.
Denne undersøkelsen er en forberedelse til politisk sak om justering av skolegrensene i Rotnesområdet. Saken skal behandles i kommunestyret i desember. De justerte skolegrensene vil bli brukt som grunnlag for skoleopptaket til skoleåret 2021/22. Svarfrist: 30 oktober.
Link til undersøkelsen