I diskusjonen om utbygging og modernisering av skianlegget på Sagerud, er det fra naturvernhold uttrykt bekymring for at man skal bruke vann fra Waage Dam til snøproduksjonen - en dam som er sterkt forurenset av Dynos produksjon i området.

Av Atle Skift
Det har vakt reaksjoner fra naturvernhold at det moderniserte skianlegget på Sagerud skal bruke vann fra Waage Dam til produksjon av kunstsnø til anlegget. Det vises til at denne dammen er så sterkt forurenset av miljøgifter at kommunen har frarådet å bruke dammen til bading. Blant annet har analyser av sedimentene i Waage dam avdekket urovekkende høye verdier av PAH-forbindelser og av metallene sink, bly og kadmium. PAH står for polysykliske aromatiske hydrokarboner, en stor gruppe organiske forbindelser som dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Mange PAH-forbindelser omdannes til reaktive molekyler som bindes til DNA og framkaller mutasjoner som kan føre til kreft. For mye av tungmetallet bly kan blant annet skade de røde blodlegemene og nervesystemet. Kan skade utviklinga av hjernen og gi nedsatt evne til læring særlig hos foster og små barn.

Utvasking
Noe som også skaper problemer, er at friområdet ved dammens nordre bredd, den delen som vender mot bebyggelsen i Kruttverket, har vist seg å ha et stor problem med erosjon. Vann i grunnen trenger ut i skråningen og vasker ut løsmasser. Det presiseres fra naturvernhold at man ikke er i mot verken skianlegget eller snøproduksjon i seg selv. Som en med kjennskap til saken sier til Nittedalsavisen, så reagerer man på at vannet er så forurenset at man ikke kan bade i det, men brukes til snøproduksjon og bli spredd utover hele lysløypa er tydeligvis greit. Han tør ikke tenke på hvilken forurensing dette kan medføre når kunstsnøen smelter.

NVE skal følge opp
Problematikken rundt det å bruke forurenset vann til snøproduksjon har i liten grad vært fremme i diskusjonen. SPs Ida Eliseussen tok opp saken i formannskapet, og fungerende ordfører Inge Solli har lovet å svare skriftlig. I skrivende stund er det bare kommet en mail som er utsendt til kommunestyrets medlemmer. Der står det spørsmålet rundt vann til snøproduksjon er regulert i Vannresursloven. I Vannresursloven § 8 står det at idrettslagene bak Sagerudanlegget, i likhet med alle som produserer kunstsnø, må søke om konsesjon for uttak av vann. Søknaden vil bli behandlet av NVE, som også vil måtte vurdere  faren for spredning av forurenset vann