Når bygdas politikere til mandag samles til budsjett- og dialogkonferanse, er bakteppet ikke av det lystige slaget. I bånn ligger det et grelt budskap, festen er over. Nå blir det striskjorte og kutt i budsjetter.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
På mandag samles bygdas politikere til det som kalles budsjett- og dialogkonferanse på konferansehotellet på Hellerudsletta. Her skal politikere, administrasjon, medlemmer av råd og utvalg, tillitsvalgte pluss noen flere kjempe seg gjennom en mastodont av noen rapporter fra Agenda Kaupang. Agenda Kaupang har på oppdrag fra en arbeidsgruppe bestående av representanter for politikerne, administrasjon og de ansatte gått gjennom kommuneøkonomien. Rapporten, det vil si rapport med vedlegg, viser til de muligheter kommunen har, så vel som de utfordringer man står overfor i de kommende årene.
For det er klart, kommunen har en utfordring med å klare økonomien de kommende årene. Man kan diskutere hvem og hva som har skylden. Uansett så blir det tøft i årene som kommer. De investeringer i både skolebygg og idrettsanlegg vil tynge kommunebudsjettet i årene som kommer.

Bakgrunn
Ved fremleggelsen av budsjett og handlingsplan for 2020 og de nærmeste årene fremover, ble det også vedtatt en omstillingsplan for kommunen. Det ble ved behandlingen av budsjett klart at Nittedal står overfor et betydelig innsparingsbehov. Det er mange grunner til dette, men vi har de siste årene investert mye i skolebygg og infrastruktur, utgifter som vil tynge kommunebudsjettet de nærmeste årene. Samtidig står kommunen overfor en eldrebølge som vil kreve ytterligere investeringer de kommende årene. En økt eldrebølge vil også medføre betydelig økte kostnader innen helse og omsorg de kommende årene. Inntektene kan ikke forventes å øke like mye de nærmeste årene som de har gjort tidligere. Skal kommunen kunne klare de økte utgiftene som følger av de investeringer som er foretatt og det økte behovet innen helse og omsorg, må det ses på om det er mulig å drive kommunen rimeligere uten at det går på akkord med kvaliteten på de tjenestene som ytes.
I denne sammenheng er fakta viktig å få på bordet. Tidligere år vedtok kommunestyret å sette sammen et utvalg bestående av politikere, de tillitsvalgte og representanter for administrasjonen for å utarbeide et faktagrunnlag for det fremtidige arbeidet med en omstilling i kommunen.

Mulighetsstudie
Omstillingsarbeidet i kommunen er nå kommet i gang. Det er, slik partene ser det, etablert et godt trepartssamarbeid mellom politikk, de ansatte og administrasjonen. Hensikten er ikke bare å finne muligheter for innsparinger og kutt, men like mye å se om det er muligheter for forbedringer når det gjelder drift - slik at man kanskje kan gjøre behovet for drastiske tiltak mindre.
Arbeidsgruppen signaliserte tidligere i år et behov for ekstern vurdering av de muligheter kommunen står overfor. Etter anbud ble dette arbeidet overlatt til Agenda Kaupang. Agenda Kaupang har også tidligere utført utredningsoppgaver for kommunen, ikke minst ved utarbeidelse av en rapport fra 2015 om fremtidens boliger for eldre.

Ikke et politisk dokument
Nå er altså rapporten kommet. Den er slik både opposisjon og posisjon ser det, et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Som fungerende varaordfører Helge Fossum skriver i sitt brev til kommunestyrets medlemmer, er han glad for at man nå har fått et faktagrunnlag på bordet. Etter hans syn vil alle, både partiene, de ansatte og administrasjonen, finne ting i rapporten som mane omfavner, men også ting som man ikke kan godta. Nå er det imidlertid opp til utvalg og råd, formannskap og kommunestyre å avgjøre hva som skal skje videre.
Også opposisjonen ser rapporten som et godt grunnlag for det videre arbeidet. Det er bred enighet om at rapporten er rimelig balansert og nøytral. Fra alle hold understrekes det at rapporten ikke er et politisk dokument. Det er nå opp til politikerne, i samspill med de ansatte, å fatte de beslutninger de mener skal fattes. Det vil skje når man vedtar budsjetter og handlingsplaner. Men at det vil bli tøffere økonomiske tider fremover er det liten tvil om.