Heller ikke navnevalg ble uten strid da det skulle velges navn på den nye barneskolen på Elvetangen. Så får vi se om det som til slutt ble det endelige navnevalget kan skape ro rundt den nye barneskolen.

Av Pia Høiås
Blir det noen gang ro om skolen nede på Elvetangen? Det er som det blir sagt, at i lokalpolitikken er det ingen ting som skaper slik debatt som hvor en skole skal ligge, og ikke minst navn på skole. Men forhåpentligvis blir det mer ro nå når kommunestyret i kveld traff sitt navnevalg. Etter tildels hard debatt, hvor enkelte partier var delt på midten, ble det til slutt flertall for......

Navnejury
Bakgrunnen for at navnevalget havnet på kommunestyrepolitikernes bord er den navnekonkurransen kommunen utlyste. Denne navnekonkurransen var åpen for alle som ville komme med navneforslag, ingen kriterier var satt.
Det kom inn 155 forslag med 35 ulike navneforslag. De forslagene som fikk flest stemmer var Elvetangen og Hakadal. De to forslagene ble deretter oversendt til en navnejury bestående av representanter for elevene, foreldrene og de ansatte. Det politiske liv var representert med leder for hovedutvalget for oppvekst og utdanning. Fra kommunens administrasjon deltok kommunalsjefen for oppvekst og utdanning og skolens påtroppende rektor.

Juryens valg
Juryen gikk inn for Elvetangen. Begrunnelsen var at Elvetangen er stedet hvor skolen ligger, noe som er vanlig for bygdas barneskoler. Videre mener juryen at Elvetangen skole allerede er godt innarbeidet. Det er også, slik juryen ser det, et navn det raskt kan skapes en positiv identitet rundt.

Motaksjon
Akkurat som under striden rundt skolens tilblivelse, ble det også denne gangen strid. Denne gangen var det navnet som vakte den store striden.
Ganske raskt etter at juryens valg ble kjent, ble det dannet en facebookaksjon med krav om at skolen skal hete Hakadal skole.
Slik aksjonistene bak facebookaksjonen så det, var det viktig å gi den nye skolen et navn som kan underbygge stolthet og tilhørighet til skolen for alle barn i Hakadal. Det er heller ikke, slik aksjonistene så det, noe minus at Hakadalsnavnet ikke er assosiert med striden rundt etableringen av skolen. Det ble påpekt fra flere hold at navnet Elvetangen nok i mange, ihvertfall på folkemunne, vil være assosiert med "Pengetangen". Ved å kalle skolen for Hakadal skole åpnes det også for at skolen, når den har fått "satt seg" litt, kan slås sammen med Hakadal ungdomsskole til en felles barne- og ungdomsskole.

Spenning foran kommunestyremøte
Det er sjelden det er noe i nærheten av spenning foran ett kommunestyremøte. Som regel pleier det meste å være avgjort før saken kommer til kommunestyret.
Så ikke i denne saken. Her hadde flere av partiene fristilt sine kommunestyrerepresentanter, noe debatten også bar preg av. Her må det presiseres fra en som bivånet debatten den gang skolevedtaket ble banket gjennom, at i motsetning til den gang var debatten ytterst saklig og respektfull.
Det ble fra flere pekt på at man skal ha respekt for juryens arbeid, ikke minst det at det har sittet representanter fra elevene i juryen.
Fra de som støttet Hakadal som navn på skolen ble det pekt på det folkelige engasjementet for navnet, et engasjement som kan gi et grunnlag for skolen som en samlende faktor. Det er fremdeles mange sår i Hakadal etter at Hagen og Kirkeby ble nedlagt. Ved å gi skolen navnet Elvetangen vil det for mange være en evig påminnelse om det som skjedde den gang, et åpent sår som ikke vil gro.

Avstemming
Etter en lang, men saklig debatt, var det klart for avstemming. På forhånd var det umulig å tolke i hvilken retning det bar. Men da avstemmingen vel var kommet i gang ble det etter hvert klart hvor det bar. Etter litt småkluss, kom "tellekorpset" til at 17 av kommunestyrets medlemmer hadde stemt for Elvetangen mens 12, Arbeiderpartiets sju, Miljøpartiet De Grønnes to, samt Marius Egeberg og Espen Alme fra Høyre og Kristoffer Øksne fra Senterpartiet, hadde stemt for Hakadal. Dermed var det flertall for at skolen, når den åpner for det første elevkullet neste år, heter Elvetangen skole. Så får vi håpe at dette var det siste ordet som ble sagt i den langvarige, og tidvis betente, striden om byggingen av en ny barneskole på Elvetangen.