Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Saken om helsehuse i Nittedal har versert i flere år. Første gang planene om et helsehus dukket opp i kommunale sakspapirer var i 2015. Helsehus var ett av flere temaer i en rapport fra Agenda Kaupang. Etter Agenda Kaupang-rapporten skjedde det lite før kommunestyret i 2017 vedtok at det skal utlyses en plan- og designkonkurranse. Ifølge dette  vedtaket skulle et endelig byggeprosjekt fremlegges i løpet av 2018. I kommunestyrets vedtak lå også at rådhusets sør- og vestfløy skulle rives for å gi plass til helsehuset.

Nytt år, ny rådmann
I det 2018 har blitt noen måneder gammelt, kommer det inn nye koster i rådhuset - i form av en ny rådmann. Den nye rådmannen. Finn Christian Brevig, bruker ikke lang tid på å konstatere at summen av alle nybygg kommunen har vedtatt å bygge ikke er noen lystig lesing - økonomisk sett. Hans medisin for å få kontroll over pengebruken, er stans i alle prosjekter som ikke er igangsatt og full gjennomgang av disse. Elvetangen er det for mye prestisje knyttet til, men Slattumhallen og helsehuset kan man vente med. Det er rett og slett ikke nok penger i kassa til at alle tre prosjektene kan realiseres på en gang.

Nytt politisk flertall
Fjorårets kommunevalg fikk frem i lyset en politisk konstellasjon som ikke mange hadde sett komme; samarbeid mellom AP og Frp, med Venstre, KrF og SV på slep.
Om konstellasjon var nye og uventet, var det godt nytt for de som ønsker at helsehuset skal bli realisert. For første gang ble helsehus nevnt i "tiltredelseserklæringen" til det nye flertallet. Ja, fra Frp-hold ble det å få realisert planene om et helsehus, sammen med planene om "veisløyfa", sett på som en av de viktigste sakene å få realisert. Dermed knyttet Frp mye prestisje til saken, og er på mange måter blitt sett på som selve garantisten for at de andre partiene faller inn i folden og stemmer for.

Kommer på bordet
Men året 2020 har bydd på ting man ikke kunne forutse. Man startet riktignok friskt med å sette opp helsehuset som sak på hovedutvalget for helse og velferd sitt "årshjul", og med november som dato for politisk behandling. Men så kom koronaen og en kommuneøkonomi med vesentlig rødere tall en først antatt. Det ble da på mange hold fryktet at helsehuset nok en gang ville bli ofret på økonomiens alter,
Så skjedde heldigvis ikke.
Nå ligger saken om helsehus klar til behandling, først i hovedutvalget, deretter i formannskapet før det ventelig blir fattet et vedtak i kommunestyret i desember.
Dermed ligger det til rette for at det i løpet av, kanskje, 5 år kan stå ferdig et helsehus. Med Frps engasjement i saken, kan det regnes som sikkert at flertallskonstellasjonen vil vedta igangsetting,

Prosessen
Det må man være klar over, at selv om kommunestyret på sitt møte rett før jul vedtar å sette i gang prosessen med å bygge et helsehus, så er det noen år til det er ferdig. Rådmannen sier selv i sitt saksfremlegg for hovedutvalget for helse og velferd at man må regne med at prosjektering og bygging tar  4-5 år fra beslutning er fattet til det står ferdig. Eiendomsforetaket anbefaler følgende skisse til prosess i byggeprosjekter
Bestillingsfase (0,5 år)
I denne fasen avklarer man hvilke behov helsehuset skal dekke og prosjektets målsetting. I dette ligger hvilke funksjoner huset skal ha og hvilke kommunale etater som skal ha sitt tilhold der. I denne fasen vil man også avklare om andre aktører enn kommunale, så som frivillighet eller private, skal inn i huset.
Tidligfase (1-2 år)
I denne fasen  er formålet å sikre at prosjektet er riktig bruk av kommunens ressurser, forholdet til resten av kommunens bygningsmasse osv.
Prosjekteringsfase
I denne fasen er formålet å utvikle prosjektet ned på detaljnivå. Dette slik at utviklingen skjer i samsvar med de mål, planer og strategier som fremgår av styringsdokumentet. Slutten av denne fasen er normalt siste mulige tidspunkt for å avbryte/avlyse prosjektet.
Anskaffelse av utførende entreprenør (0,5 år)
I denne fasen gjennomføres de anskaffelser som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, herunder å inngå kontrakt med entreprenør o.l.
Utførelse 1,5-2 år)
I denne fasen er det man sørger for å styre prosjektet slik at det holder seg innen de rammer som er gitt hva angår tidsbruk, økonomi osv.
Når man er gjennom denne siste fasen, er bygget forhåpentligvis klart til innflytting. Men som man skjønner, det er ikke bare til Tipperary det er langt - det er også langt frem til helsehuset kan stå ferdig. Men nå er ihvertfall prosessen i gang igjen og med så mye prestisje som Frp har lagt i saken, og så høyt som partiets gruppeleder Helge Fossum har gått på banen i saken, er det vanskelig å se hva som kan stoppe helsehuset.

Les også
Helsehus - lang dags ferd mot etablering
Åpner for etappevis bygging av helsehus