SP har sendt brev til samtlige partier i kommunestyret der de ber samtlige partier holde tunga rett i munnen og vente på revisjonens rapport og det som kommer fra kommunens eget kontrollutvalget før de foretar seg noe i den såkalte "ordfører-saken".

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25. januar skal kommunestyret møtes. Den kanskje viktigste saken de skal behandle er vedtaket som ble fattet i det ekstraordinære kommunestyremøtet i desember i fjor og handler om den politiske behandlingen av saken mot ordfører Hilde Thorkildsen.
I sitt møte før jul vedtok kommunestyret å utsette spørsmålet om mandat, sammensetning og organisering av evaluering av kommunens håndtering av saken.
Det er ingen hemmelighet at det er en viss uenighet både mellom det styrende flertallet og opposisjonen, men også innad i opposisjonen, om hvordan denne evalueringen skal se.

Vil ha ryddighet
På denne bakgrunn har SPs kommunestyregruppe sendt et brev til samtlige av kommunestyrets partier der de ber om ryddighet i saken. Etter partiets oppfatning er det flere forhold som gjør at de ber sine kolleger i kommunestyret om å opptre særdeles ryddig under kommunestyrets behandling av saken. For det er ingen tvil, noe samtlige partier er enige om, at det er viktig at kommunens håndtering av saken, ikke minst informasjonsflyten, evalueres grundig. Partiet ber derfor om at man avventer kommunerevisjons rapport om saken før man gjør ytterligere vedtak i saken. Basert på innholdet i denne rapporten kan så kommunestyret beslutte om det er behov for ytterligere undersøkelser.

Hele kommunestyret involveres
Partiet skriver videre i brevet at det er viktig at hele kommunestyret, som kommunens høyeste politiske organ, involveres i arbeidet med rapporten. Skal man gjenopprette tapt tillit må det ikke være grobunn for mistanke om at noe holdes skjult. Partiet poengterer at kommunestyret representerer helheten av kommunens innbyggere. Kommunestyrets viktigste oppgave og ansvar er å ivareta kommunens integritet og forvalte den tillit det er gitt av velgerne. Nå må kommunestyret, etter SPs syn, gjøre en stor ryddejobb for å gjenoppbygge tillit og hindre at liknende situasjoner som dette ikke gjentar seg. Det er også en viktig del av arbeidet å sikre at politisk ledelse sin lojalitet og oppgaver  ligger hos kommunestyret og ikke til hverandre. Bare ved at samtlige partier i kommunestyret involveres kan man visshet for at dette skjer.
Det advares i brevet også mot å fatte vedtak som legger opp til dobbelt jobb. Først må kommunestyret få kommunerevisjonens rapport. Når hele kommunestyret har fått rapporten og diskutert den, så kan man bli enig om veien videre. Man må med andre ord, slik partiet ser, vite hva det er man må undersøke videre. SP kan heller ikke se at det er noe stort behov for å gjøre et hastverksvedtak, all den tid kommunerevisjonens rapport er lovet ferdig i løpet av kort tid.
Det understrekes også i brevet at en rapport fra kommunerevisjonen er kommunestyrets rapport. Kommunerevisjonen er kommunestyrets revisjon, kommunestyrets organ for å kikke administrasjonen i kortene. En rapport fra kommunens eget revisjon er ikke, slik fungerende varaordfører fremstiller det som, rådmannens rapport. Tvert i mot, den er kommunestyrets rapport. Nettopp derfor er det ekstra viktig at hele kommunestyret, og ikke bare en engere krets, får anledning til å delta i behandlingen av den.

Kommer til kommunestyret
Som sagt, så kommer saken om den videre politiske behandlingen av ordførersaken opp til behandling på kommunestyrets møte i slutten av denne måneden. Så får man se om resten av kommunestyret tar SPs bekymring til seg, og følger partiets oppfordring om å ta seg tid og sørge for en ryddig behandling.