(faksimille fra Varingen)
I fjor var det storm rundt BPA (brukerstyrt Personlig Assistent)-ordningen i Nittedal. Dette skjedde etter at Nittedal strammet til i kontraktene med leverandørene av tjenesten, noe som medførte at Uloba ikke lenger fant det lønnsomt å levere tjenester til Nittedal. Nå vil en gruppe brukere av tjenesten og deres pårørende ha omkamp om vilkårene for leverandørene.

Av Atle Skift
Funksjonshemmede med stort assistansebehov har rett til å få assistansen organisert som brukerstyrt personlig assistanse.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv: Kle på seg og gjøre husarbeid, komme seg til skole og arbeidsplass, handle og lage mat, være sammen med venner og familie og engasjere seg i samfunnet. Med en BPA-ordning kan den enkelte bruker administrere sin egen hverdag, ved at vedkomennde selv skal kunne bestemme hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider. Brukerstyrt personlig assistanse gir den enkelte bruker større muligheter til å leve et aktivt og selvstendig liv enn for eksempel hjemmetjenester.

Bakgrunnen
Våren 2019 ønsket kommunen å gå gjennom avtalene de hadde med de ulike leverandørene av BPA-tjenester til brukere i Nittedal. Ett sentralt punkt fra kommunens side var et ønske om om å få redusert den fortjeneste leverandørene hadde på sine tjenester. Ifølge rådmannen hadde selskapene beregnet seg en fortjeneste på fra 18 til 52 prosent - tall brukerne og deres pårørende stilte spørsmålstegn ved. Men også tjenesteleverandørene engasjerte seg i saken. Særlig selskapet Uloba, som er blant de største leverandørene av BPA-tjenester, engasjerte seg sterkt i saken. Selskapet la et ganske sterkt press på bygdas politikere for å få en avtale mer i tråd med selskapets ønsker.

10 selskaper leverte anbud
Da fristen for å levere anbud gikk ut, mottok kommunen tilbud fra ti tjenesteleverandører. Kun Uloba gjorde det offentlig kjent at de ikke ønsket å levere anbud. Som grunn oppga de at kommunens vilkår etter selskapets syn bryter med intensjonene bak BPA-ordningen. At selskapet også på et informasjonsmøte de arrangerte ga uttrykk for at de mente økonomien i det hele ikke var til å leve med, hører også med i bildet.

Innbyggerforslag
På tross av innvendinger, vedtok formannskapet administrasjonens forslag til ny konsesjonstekst, og vedtok å inngå avtale med fem av de ti selskapene som leverte tilbud.
I kjølvannet av denne saken, reiste flere pårørende til brukere av BPA seg og leverte et innbyggerforslag. I dette forslaget reises det krav om at de nylig inngåtte kontraktene avsluttes så snart avtaleperiodens minstetid (2 år) er oppfylt. Deretter utlyses konsesjonen på nytt med utgangspunkt i Norsk Standard. Forslagsstillerne reagerer også på at siste utlysing av BPA-konsesjon ikke var gjenstand for politisk behandling. Saken ble behandlet som en ren administrativ sak, men burde i aller høyeste grad vært behandlet som det det er, en politisk sak.

Kritikk
Da saken kom opp våren 2019 ble det fra flere hold reagert mot kommunens handlemåte. Kritikken kom ikke bare fra Uloba og brukerne. Også enkelte av bygdas partier reagerte på kommunens fremgangsmåte. Høyre og Frp reagerte på at de ble kjent med saken etter henvendelser fra brukere av ordningen, ikke via normal politisk saksgang. Etter disse to partienes syn er det ett klart brudd på politisk sedvane at en sak som medfører endring i en etablert ordning en sak som burde vært undergitt politisk behandling i både helseutvalg og kommunestyre, ikke bare blitt ansett som en administrativ økonomisak. Høyre og Frp reagerte også på at endringen ikke ble drøftet med brukerne før den ble igangsatt, men etter de to partienes syn ble tredd nedover brukerne.

Ikke mulig å stoppe
Rådmannen ser ikke at det er anledning til omkamp om en sak som er iverksatt etter vedtak i kommunestyret. Innbyggerforslag er etter hans mening en rettighet innbyggerne har, men denne rettigheten gir ikke krav på et bestemt utfall av forslaget. Han poengterer også at i denne saken har kommunen fulgt gjeldende regner for offentlige anskaffelser. Dersom kommunen avbryter de tildelte kontrakter for BPA og setter i gang en ny anbudsrunde før utløpet av nåværende kontraktsperiode, vil dette være å anse som kontraktsbrudd og kunne påføre kommunen erstatningsansvar. Slik han ser det, er det følgelig ikke anledning til ny utlysing av anbud før nåværende periode er sluttført.

Blir behandlet i kommunestyret
Innbyggerforslaget er satt opp til behandling i kommunestyret 24. februar, og det er lett å fotutsi at temperaturen nok kan bli høy. Likeledes er utfallet av saken lett å forutsi, all den tid det ikke er juridisk mulig å endre en løpende avtale. Saken vil bli tatt til etterretning, som det heter.

Følg Nittedalsavisen på facebook!