Det skal hun ha, kjøpmann Camilla Christensen som driver Joker-butikken på Rotnes. Hun gir seg ikke og søker nå på ny om tillatelse til å selge alkoholholdige varer i sin butikk. Men heller ikke denne gang har hun kommunen på side side.

Av Atle Skift
Det skal ikke være enkelt å etablere dagligvarebutikk, ihvertfall ikke hvis du vil drive den på Rotnes. Nittedal matsenter, som er selskapet som driver Joker-butikken på Rotnes, søkte første gang om salgstillatelse i juni 2018. Denne søknaden ble avslått, blant annet med henvisning til bevillingshavers og stedfortreders vandel og egnethet. Det ble også pekt på butikkens beliggenhet nær ungdomsskole og idrettsanlegg. Det er mange barn og unge som passerer butikken på vei til og fra skole/idrettsanlegg. Det ble da vist til kommunens alkoholpolitiske handlingsplan jvor det overordnete målet er å skjerme oppvekstmiljø og utsette debutalderen for alkoholbruk.
Men hovedargumentet gikk på søkers og stedfortreders vandel og egnethet.

Anke førte ikke frem
Nittedal Matsenter, som er driver av butikken, anket saken til fylkesmannen. Fylkesmannen fattet et vedtak i saken der de opprettholdt kommunens avslag på søknaden om salgsbevilling. Fylkesmannen stilte seg riktignok tvilende til om opplysningene om vandelen til butikken ansvarlige bevillingsgavere var av en slik art at de betinget nektelse. Men embetet fremholdt at kommunen er i sin fulle rett til å legge vekt på butikkens beliggenhet. I sitt vedtak skrev Fylkesmannen:
"Butikken ligger i umiddelbar nærhet til Nittedal ungdomsskole, idrettsanlegget og kommunens avdeling for bosetting og integrering. I kommunens alkoholpolitiske handlingsplan har kommunen et overordnet m¨l å skjerme oppvekstmiljøet, redusere risikoen for sosiale, miljømessige og helsemessige skadevirkninger og utsette debutalder for bruk av alkohol".

Ikke eneste
Alle nittedøler vet at det er flere butikker med alkoholsalg som ligger nær opptil skoler og idrettsanlegg. Jokers prosessfullmektig nevnte i anken til Fylkesmannen Coop Prix på Slattum og Coop Mega på Hagan. Vi har også Bunnpris-butikken ved Nittedal stasjon. Men av mer interesse for denne saken er Rema på Mo og ikke minst Coop Mega på Mo. Her er det ikke vurdert nærhet til skole og idrettsanlegg når de har søkt. Kun Joker-butikken på andre siden av idrettsanlegget på Bjertnes er trukket inn i saken. Hvorfor slik forskjellsbehandling

Ligger svaret i sentrumsplanen?
Den nye søknaden fra Joker på Rotnes skal opp til behandling i Hovedutvalg for helse og velferd 2. mars. Det er mulig vi da kommer nærmere svaret. Men mens vi venter på avgjørelse i hovedutvalget, og sannsynligvis videre anke til fylkesmannen, er det lov å spekulere.
For en utenforstående virker det merkelig å skille mellom en butikk på Mo, som har kortere og enklere gangavstand til skole og idrettsanlegg, og en skole på andre siden av det samme idrettsanlegget. Nå er riktignok Bjertnes vgs., som er nabo med Coop Mega på Mo, en videregående skole med vesentlig eldre elever enn Nittedal u.skole. Men det er likefullt relativt kort avstand fra Mo til ungdomsskolen.
Svaret kan muligens ligge i planene om etablering av Nittedal sentrum i og rundt det nåværende Mo.
I den før omtalte handlingsplanen står det under punkt 2 at det skal legges til rette for trivelige og levende sentrumsområder.
Rådmannen skriver videre i saksfremlegget for hovedutvalget at det er praksis i Nittedal å legge stor vekt på næringspolitiske hensyn. Slik rådmannen ser det, åpner dette for at man vektlegger realiseringen av andre viktige overordnete mål i kommunens handlingsplan ved behandling av søknad om salgsbevilling for Joker Rotnes. Rådmannen skriver ikke at sentrumsplanen skal tillegges vekt ved behandlingen av søknaden, men åpner for at det i så fall vil være i tråd med kommunens alkoholpolitiske handlingsplan. Ingen kan vel heller bestride at sentrumsplanen er en del av kommunens næringspolitikk?
Også alkoholloven åpner for at det kan legges næringspolitiske føringer for innvilgelse eller nektelse av retten til å selge alkohol. Det heter i alkoholloven § 1-7a at "ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold , næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet forøvrig.

Helhetlig vurdering
Rådmannen skriver i saksfremlegget at det syn at søknaden fra Joker avslås er tatt etter en helhetlig vurdering.
Det endelige ordet i denne saken ligger nå hos Hovedutvalget for helse og velferd. Tidligere har dette utvalget fulgt rådmannens anbefaling. Om de gjør det nå er ingen forunt å vite.

Lik Nittedalsavisen på facebook!