Nylig fremla Statistisk sentralbyrå (SSB) oversikten over hvor mange som bor i Nittedal. Den viser at vi blir stadig flere her i bygda, selv om veksten er et godt stykke unna hva som er politisk vedtatt.

Alle planer for Nittedal kommune bygger på den politisk vedtatte målsettingen om at vi skal bli en større kommune. Folketallet skal øke, vekst er god butikk er det blitt sagt. En gang i tiden vedtok kommunestyret målsettingen om en årlig vekst i folketallet på 1,7 prosent.
Men det var da. Hvordan det ligger an i virkeligheten, avsløres av SSBs årlige statistikk over befolkningsutviklingen.

Hvorfor 1,7 prosent vekst
Bakgrunnen for at man satte tallet 1,7 som mål for vekst, er økonomi. Staten ønsker på stimulere kommunene til økt vekst. Derfor har man innført noe man kaller "Vekstkommunetilskuddet", et tilskudd som gis til alle kommuner med en vekst på 1,4 prosent i gjennomsnitt de tre siste årene. Så den politisk fastsatte årlige veksten på 1,7 prosent er bare ett tall. Hovedsaken sett fra rådmannens ståsted er at vi klarer å tiltrekke oss nok nye sambygdinger så vi når det magiske tallet 1,4 prosents økning i innbyggertallet.

Et godt stykke unna
Nylig offentliggjorde tall fra SSB over befolkningsutviklingen siste år viser at vi er et godt stykke unna det politisk vedtatte målet. Ifølge SSBs statistikk, hadde Nittedal i 2020 en netto tilvekst i folketallet 205 personer. Omregnet i prosent betyr dette en vekst på 0,84 prosent.
Skulle vi ha oppfylt kommunestyrets vedtak om vekstrate på 1,7 prosent, burde vi ha fått 412 nye fjes her i bygda. Men vi klarte altså bare å tiltrekke oss rundt halvparten, 205 personer.