Ikke ble det asylmottak, ikke ble det sykehjem, ikke ble det høyskole. Planene for gamle Glittre har vært mange, men ikke latt seg realisere. Nå er de tilbake til "utgangspunktet" og et mulig samarbeid med Rebekkasenteret.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Det skal de ha, Glittreprosjektet AS, de gir ikke opp så lett. Etter å ha lansert planer både om sykehjem, asylmottak og nå sist en høyskoleutdanning på Glittre, kan det nå virke som om de er tilbake til utgangspunktet; en helsepark.
Leder i Glittreprosjektet, Nina Torp Høisæter. uttalte til Varingen i forbindelse med at de kom med sine innspill, at de ønsker å bygge opp Glittre Helsepark til å romme flere funksjoner knyttet til helse, omsorg, utdanning og institusjon.
- Vi snakker om en helsepark i utvidet forstand, som det finnes flere vellykkete eksempler på i andre kommuner, sa hun til avisen.
Det er i forbindelse med at det skal utarbeides nytt planprogram at Glittreprosjektet kom med sine innspill. I planprogrammet beskrives blant annet hva som blir viktige temaer når den nye kommuneplanen fremlegges.

Forholdet til reguleringsbestemmelser
Det mest omdiskuterte av alle forslagene til etterbruk av Glittre, var planene om å bruke stedet som asylmottak. Nå ble dette aldri noe av, ikke minst fordi eierne selv trakk forslaget etter sterke politiske signaler om at slik bruk var i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser. Følgelig måtte det søkes om omregulering,
Gjeldende reguleringsbestemmelser for Glittre sier følgende om hva eiendommen kan brukes til:
"Bebyggelsen skal nyttes til allmennyttige formål, rehabiliteringssykehus. Herunder følger alle typer bygg som har tilknytning til driften av denne type sykehus, som ansatt-, pasient-, gjeste- og pårørendeboliger, felles- og aktivitetsareal for pasienter, pårørende og ansatte, velferdsbygg, garasjer, parkering og uthus, arealer tilknyttet kurs- og kompetanseavdelingen og lignende. "
Å bruke stedet til en helsepark, hva man nå legger i dette, burde i utgangspunktet være klart innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser.

Hva er en helsepark
Mye av spørsmålet om det er greit å bruke stedet til "helsepark", må avgjøres ut fra hva man legger i ordet "helsepark". Slik eierne ser det, er en helsepark rett og slett en ansamling av ulike institusjoner som har med helse å gjøre. Det kan være helsentra, sykehus, sykehjem, ulike utdanningsinstitusjoner osv.
Ut i fra hjemmesiden til Glittreprosjektet AS, kan det se ut som om de tenker seg et sted hvor det drives forskning, utdannelse av helsepersonell, sykehjem og rehabilitering. Glittreprosjektet inngikk i sin tid en intensjonsavtale med Rebekkasenteret, drevet av Geir Lippestad. Denne avtalen kan det se ut som har ligget litt i dvale, men ble nylig hentet frem igjen. Han så den gang for seg et senter familier med sterkt handikappede barn kan bo mens de får opplæring og treffer andre i samme situasjon. Sannsynligvis er det noe av det samme partene seg for nå også, uten at noen av partene vil gå noe dypere inn i hva selve avtalen innebærer.

Mange arbeidsplasser
Et kronargument, i tillegg til helseaspektet, ved bruk av Glittre som en "helsepark", er at dette kan bety mange arbeidsplasser. Eierne vil ikke gå i detaljer om hvor mange arbeidsplasser det kan være snakk om. Men det er helt klart at det kan være snakk om ganske mange. Bare drift av et sykehjem i området vil kreve mange ansatte. Hvis man da i tillegg klarer å få til både rehabilitering og kanskje noe utdanning, snakker vi fort om flere hundre arbeidsplasser.
Saken vil uansett før eller senere komme opp til politisk behandling. Om ikke annet som en del av kommunestyrets behandling av den nye kommuneplanen.