Vår lokale brannstasjon trenger ett nytt sted å være, dagens brannstasjon er for liten. Derfor er det naturlig at kommunen er interessert når den såkalte Møbellåven-tomta legges ut for salg.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nittedalsveien 493-497, ofte kalt "Møbelåven-tomta", er nå lagt ut for salg. Dagens eier, Næring og Boligutvikling Nittedal, har siden de kjøpte tomta i 2018, forsøkt å utvikle tomta. Opprinnelig gikk planene ut på å utvikle tomta til boligformål, senere tenkte de seg næringsformål.
Tomta er i dag uregulert, men er i den nå gjeldende kommuneplanen avsatt til næringsformål. Eierne fremmet planinitiativ høsten 2020, med forslag til utbygging av inntil 10-14 000 m2 til næringsformål - vesentlig plasskrevende handel med tillegg av annen næringsvirksomhet. Utbyggingen vil være omfattende og vil kreve dispensasjon fra blant annet byggegrenser mot rv 4. Sistnevnte anses lite realistisk. Eier har også i forbindelse med kommuneplanrulleringen kommet med innspill til næringsutvikling av eiendommen.
Selve eiendommer har et tomtearealet på 17,5 mål. Den er bebygget med ett hovedhus (bolig) samt en kårbolig og ett kaldtlager. Bebyggelsen er utleid for kr 432 000 pr år med 3 måneders løpende oppsigelse.

Kommunen melder sin interesse
Nittedal kommune har et behov for arealer i midtbygda. Dette for å løse flere arealbehov. Det mest presserende er nye lokaler til brannstasjonen, muligens også for ambulansetjenesten og kommunalteknisk drift. Slik rådmannen ser det, er det få tomtealternativer.
Den opprinnelige planen, var å gjennomføre en mulighetsstudie med kartlegging av mulige tomtealternativer. Denne studien var tenkt i samarbeid med kommunens planavdeling, NRBR (brann- og redningsetaten), eiendomsforetaket og kommunalteknisk drift. Dette ville munne ut i innspill til aktuelle tomter.
Alle forhold rundt "Møbellåve-tomta" egnethet m.v. er ikke avklart på det nåværende tidspunkt, men NRBR har uttrykt at denne tomta i utgangspunktet anses som interessant.
Også eiendomsforetaket vurderer tomta som en god mulighet for kommunen til å skaffe seg en "strategisk viktig eiendom". Tomta er egnet for flere offentlige tjenester, og eiendomsforetaket anbefaler kjøp.

Kjøper eiendomsselskapet
Rent formelt vil et kjøp av eiendommen skje ved at kommunen, eller noen annen, kjøper100 prosent av aksjene i eiendomsselskapet som eier tomta. Deretter avvikles selskapet og verdiene, hvilket vil si tomta, tilfaller eier av selskapet.

Fremmes som hastesak
I rådmannens forslag til vedtak, inviteres formannskapet til å fatte vedtak om å delegere fullmakt til Rådmannen og eiendomsforetaket om å legge inn bud på eiendommen. Dersom slik godkjennelse gis, er det med forbehold om senere godkjennelse fra kommunestyret. Grunnen til at formannskapet bes fatte vedtaket, er at det må regnes med at budgivning kan bli iverksatt raskt fra andre interessenter. Det er derfor viktig å få et vedtak som gir administrasjonen mulighet til å legge inn bud dersom budprosessen starter. Kommunestyret vil bli orientert om status i prosessen i neste møte 22.4.21 og det vil også bli fremmet sak om kjøp dersom kommunen får aksept for sitt bud av selger.
Rådmannen skriver i sitt saksfremlegg at saksforberedelsen er ufullstendig. Det legges derfor opp til at dersom kommunen legger inn bud som blir akseptert av selger, vil kommunestyresaken inneholde full vurdering av økonomi, risikovurdering, osv, slik at kommunestyre får tilfredsstillende oversikt over sakens forskjellige sider før det fattes vedtak om kjøp eller ikke.

Bruk av hasteparagraf
Det er ikke kjent hva eiendommen er verdt. Det er derfor naturlig nok ikke kjent hva kommunens administrasjon anser dette vil koste. Men det anses som vesentlig at prosessen med budgiving osv. kan bli igangsatt raskt. Dette så ikke en budrunde kan bli avgjort før kommunen får anledning til å inngi et bud.
Det at saken fremmes som en hastesak kan bli en kontroversiell sak. Bruk av hasteparagrafen i kommuneloven har stort sett vært gjort i saker som har angått kommunens kriseledelse, og vært saker i forbindelse med raset på Li eller pandemien. At bruk av hastevedtak er begrunnet med hjemmel i kommuneloven § 11-8 kan også være kontroversiell. Men dette får det bli opp til, i første omgang, formannskapet, og senere kommunestyret å avgjøre.
Det vil uansett være nødvendig å  finansiere et eventuelt kjøp ved låneopptak.