Både Mosenteret og en stor sannsynlighet for flere høyhus i Nittedal, gjør at brannvesenet ser det som sannsynlig å ha fast stasjonert stigebil i Nittedal. Dette har ikke dagens fasiliteter i rådstua plass til.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Som omtalt i Nittedalsavisen fredag, er Nittedal kommune på jakt etter nye lokaler til både brannstasjon og ambulansetjenesten. Vår lokale brannstasjon er dessverre ikke lenger egnet til sitt. Dette skyldes en rekke ting. Blant annet har kvinner for alvor gjort sitt inntog også innen det som tidligere het "brannmann", men som etter hvert fikk det mer kjønnsnøytrale navnet "brannkonstabel". Det er etter hvert også kommet en likestillingslov, som stiller krav om at arbeidsplasser skal være utformet slik at det skal være garderober og toaletter tilgjengelig for begge kjønn. At de nåværende lokalene heller ikke er utstyrt med vaskehall for utrykningskjøretøy og utstyr, teller med i vurderingene. Det er rett og slett ikke nok plass til alt som hører med til en moderne brannstasjon.

Mangler ved dagens lokaler
Det viktigste når det gjelder de behov brannvesenet har, er likevel hensynet til å kunne gjøre den jobben de er satt til. Nedre Romerike Brann og Redning (NRBR), som Nittedal er en del av, anser at det de kommende årene vil bli bygget flere høyhus i Nittedal. Arealknappheten i det påtenkte sentrumsområdet vil, etter NRBRs mening, kreve at det stasjoneres en stigebil på permanent basis. Men det er også andre mangler ved dagens lokaler.
I et saksfremlegg fra oktober 2020, utarbeidet av Nittedal kommune i forbindelse med at det skulle lages ny leieavtale for de nåværende lokalene, listet NRBR opp en rekke mangler. Notatet munnet ut i at NRBR kunne godta en forlengelse av daværende leieavtale. Helst ville de ha sett at det ble fremskaffet nye lokaliteter, men de innså at dette ikke løses på kort sikt. Det ble derfor enighet i fjor om fortsatt å bruke de eksisterende lokalene.

Mulig lokalisering
Rådmannen var enig i at dagens lokaler byr på utfordringer, og anbefalte at det ble nedsatt en arbeidsgruppe til å vurdere mulig fremtidig lokalisering av brannstasjonen.
Av alternativer som har kommet opp, foruten å legge lokaliseringen til Møbelåven-tomta, å ta i bruk området på Bjertnestangen der renseanlegget på Rotnes nå holder hus. Når dette renseanlegget blir stengt ned, blir det ledig plass der. Det som taler mot å bruke lokalene på Bjertnestangen, vil være trafikkforholdene. Det er allerede i dag ikke verdens enkleste forhold når man skal ut på riksveien derfra. Da er det nok atskillig enklere borte ved Kjul. Der kan det relativt enkelt bygges inn på- og avkjøringsveier. Skal utrykningskjøretøyene sørover i retning Gjelleråsen kan det lages vei for direkte utkjøring på riksveien, og skal de nordover, kan de kjøre ut på riksveien via Kjul - uten det helt store tidstapet.

Les også
Brannstasjonen til Møbellåven-tomta?