Saken om bygging av en enebolig i Kirkebyveien er nå tilbake hos politikerne   etter at Statsforvalteren har sagt sitt. Statforvalteren sa nei til å bygge bolig, men kommunestyret står på sitt og sier ja til å gi dispensasjon fra kommuneplanen.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Stridens kjerne er en søknad som omhandler bygging av en bolig i Kirkebyveien i Hakadal. Tomta der huset skal settes opp er en tomt som er utskilt med eget såkalt matrikkelnummer. Det har også tidligere stått en bolig der. Problemet oppstår ved at området i gjeldende kommuneplan er oppført som såkalt LNF-område (Landbruk-, Natur- og Friluftsområde), og følgelig krever dispensasjon for å kunne bebygges. Søknad om dispensasjon til kommunen i september 2020. I sin søknad om dispensasjon skriver utbygger at det gjelder oppføring av en bolig over to plan. Det ble konkret søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealadel punkt 5.1. I denne bestemmelsen heter det:
"Oppføring av ny boligbebyggelse er ikke tillatt, det samme gjelder fradeling av tomt til slike formål. Oppføring av og utvidelse av fritidsbebyggelse, samt fradeling til slikt formål er ikke tillatt."
Søknaden ble behandlet i formannskapet 8.2.21 med det resultat at utbygger ble innvilget dispensasjon.
Dermed starter sirkuset.

Rådmannens vurdering
Etter en vurdering av både søknaden om dispensasjon, kom rådmannen til den konklusjon at han fant å avslå søknaden. I sin innstilling til formannskapet skrev rådmannen følgende:
"Rådmannen mener åpning for nybygg i LNF-områder vil skape presedens. Kommunen skal, etter dispensasjonsbestemmelsen i pbl., ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planer, tillegge statlige og regionale rammer og mål særlig vekt. Det vises således til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, med føringer om at boligveksten skal skje i byggeområdene og primært på Rotnes (80/20). Tomten er ikke avsatt til bolig og den er ikke regulert. Viken fylkeskommune og Statsforvalteren er begge negative til dispensasjonen."
Da saken kom opp i formannskapet, ble det foreslått, som et alternativ til rådmannens innstilling, følgende vedtak:  "Med bakgrunn i at det har stått en bolig på plassen tidligere, at boligen ikke vil være til ulempe for andre og ikke beslaglegger reelt dyrkbar mark innvilges dispensasjonssøknaden."
Ved voteringen ble dette forslaget vedtatt mot stemmene til AP, Venstre, KrF og MDG.

Statsforvalteren sier nei
Formannskapets vedtak ble 8. mars påklaget av Statsforvalteren i Oslo og Viken. I klagen gjorde Statsforvalteren gjeldende at vedtaket i formannskapet var i strid med både statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regi og Akershus. Statsforvalteren frykte i  videre at vedtaket kunne skape en uheldig presedens.
Tiltakshaver (byggherre) sa i sitt tilsvar til klagen fra Statsforvalteren at han, ikke uventet kanskje, ikke var enig i de forhold som embetet la til grunn. Tiltakshaveren mente også at klagen baserte seg på feilaktig grunnlag. Deretter gikk klagen til kommunens administrasjon for vurdering, før den nå er kommet på kommunestyrets bord.
I sin innstilling til kommunestyret, innstiller rådmannen på at klager gis medhold. Klagen er dessuten gitt såkalt oppsettende virkning, hvilket betyr at tiltakshaver ikke kan gjøre noe som helst før klagen er endelig avgjort.

Rødt på vippen i kommunestyret
Når saken nå kommer på kommunestyrets bord, var det i utgangspunktet langt fra sikkert hva som ville bli utfallet. I formannskapet var SVs ene representant, Ida Cathrine Grøvan Ruud, fraværende, og APs Zeeshan Sheikh møtte i hennes sted. Han stemte sammen med resten av partiet. Vi må jo anta at det har vært en viss form for kontakt mellom SVs representant og hennes vara på forhånd. Dette betyr at dersom SVs to representanter i kommunestyret stemmer for å ta klagen til følge, er det i utgangspunktet uavgjort 14-14 i kommunestyret. Blir det slik, er Rødts ene representant i en vippeposisjon i saken. Det er ikke akkurat en overdrivelse å si at det har vært en stor interesse for hva Rødt ville stemme i denne saken.
Etter et hastig innkalt gruppemøte, klargjorde Rødts kommunestyrerepresentant at partiet vil stemme for å innvilge søknaden om dispensasjon.
Som det heter i en kommentar fra Rødt, så er dette i full overensstemmelse med partiprogrammet.
- Vi er jo for utbygging flere steder enn bare ett sted i bygda. Dette ligger jo dessuten i et område med boliger fra før, så dette er en grei sak å støtte, sier Rødts kommunestyrerepresentant til Nittedalsavisen.

Settestatforvalter
I og med at det nå ser ut til å gå mot at kommunestyret vedtar å ikke ta klagen fra Statsforvalter til følge, og gir dispensasjon fra kommuneplanen, blir saken da oversendt oversendt Statsforvalteren til endelig avgjørelse. Statsforvalterens avgjørelse er da endelig og kan ikke påklages. Men i og med at Statsforvalteren i Oslo og Viken selv er part i saken, ved at det er hans klage det stemmes over, er dette embetet å anse som inhabil. Det vil derfor bli oppnevnt en settestatsforvalter, det vil si at saken blir avgjort av en annen Statsforvalter enn den i Oslo og Viken.