Utdanningsforbundet i Nittedal har vunnet frem i saken om manglende oppfylling av lærernormen i nittedalsskolen. Nå må kommunen ansette flere lærere, hvilket kan bli dyrt for et skrapa kommunebudsjett.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Utdanningsforbundet i Nittedal leverte tidligere i år en varsling til fylkesavdelingen om lærertettheten i nittedalsskolen. Lokalavdelingen ba forbundet vurdere om det skulle sendes varsel til statsforvalteren om kommunens
Utdanningsforbundet i Nittedal mener nittedalsskolen er en uhyre effektiv skole, men at den er underfinansiert. I det varselet som er sendt
Slik Utdanningsforbundet ser det, vil en korrekt beregning medføre at Nittedal ligger an til å mangle 11 årsverk når skolene starter opp til høsten.
Nittedal kommune bestrider ikke at de mangler lærere til å oppfylle lærernormen. Ifølge kommunen egne beregninger vil de trenge 9,2 flere lærerårsverk for å drive lovlig fra høsten.

Lang kamp
Utdanningsforbundets avdeling i Nittedal har gjennom lang tid jobbet med saken om Nittedal og lærernormen. Denne normen sier at det fra 1. til 4. trinn skal være maksimalt 15 elever per lærer, og fra 5. til 10. trinn er det maksimalt 20 elever per lærer.
Nå har altså Statsforvalteren i Oslo og Viken konkludert i saken. Resultatet av embetets gjennomgang av nittedalsskolen, er at kommunen nå har fått pålegg om innen 1. oktober i år å ansette drøyt elleve flere lærere, fordelt på seks skoler. De seks skolene som nå må ansette flere lærere, er Ulverud, Hagen. Kirkeby, Rotnes, Slattum og Li.  
Kommunalsjef Per Korsvik uttalte i hovedutvalget for oppvekst og utdanning rett for brevet fra Statsorvalteren kom, at det er et stort spørsmål om det lar seg gjøre å ansette så mange innen fristen. Det er i år en såkalt "masterpause" i lærerutdanningen, noe som kan gjøre det vanskeligere å få tak i kvalifiserte lærere i løpet av sommeren. Men Korsvik uttrykte under hovedutvalgets møte stor optimisme rundt dette. Som han sa, så er Nittedal en attraktiv kommune nær Oslo.

Må rette opp
Leder i Utdanningsforbundet i Nittedal, Bjørn Atle Årbog, sier til Varingen at dette er klar tale fra Statsforvalteren. Slik Utdanningsforbundet ser det, har Nittedal kommune fått penger fra staten til å dekke kostnadene ved å oppfylle lærernormen. Men i stedet for å bruke midlene slik de er tenkt, er de istedet blitt brukt til til å dekke opp budsjettkutt.
Men nå må kommunestyret bevilge det som trengs. Pålegget fra statsforvalteren er ikke til å misforstå. Bygdas politikere har nå ikke noe valg annet enn å etterbevilge de åtte til ti millionene det er snakk om.
Det må presiseres at to av skolene på lista, Hagen og Kirkeby, legges ned når inneværende skoleår avsluttes. De to skolene erstattes av Elvetangen skole. I og med at man må forutsette at den nye skolen oppfyller lærernormen ved oppstart, kan dette muligens bedre bildet til en viss grad.