Til sammen fem boligeiere i Nittedal har søkt om fritak for eiendomsskatt grunnet at eiendommen er uselgelig. Dette da eiendommene er såkalt "båndlagt" som følge av planer om å legge riksveien i tunnell forbi Rotnes. Går det slik rådmannen anbefaler, er det ingen av dem som får medhold.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Saken om eiendomsskatt for boligeiendommer som er undergikk såkalt "båndlegging", går tilbake til 2020. En boligeier skulle selge sin eiendom. men fikk da beskjed da beskjed fra mekler at da eiendommen var underlagt "båndlegging", var den "uselgelig".

Urimelig
Vedkommende boligeier fant det ut i fra at han ikke kunne selge eiendommen, urimelig at han skulle betale eiendomsskatt. Denne skatten er jo fastsatt ut i fra en beregnet verdi på eiendommen, og så lenge eiendommen slik sett da er å betrakte som verdiløs. er det ikke rimelig at han skal betale skatt på en eiendom han ikke kan selge - betale skatt på en eiendom uten verdi.

Kommunestyret
Da saken senere samme år havnet på kommunestyrets bord, var det en sak som engasjerte flere av de folkevalgte. Etter en del debatt, fattet kommunestyret i desember 2020 en prinsippvedtak. I dette vedtaket sier kommunestyretat det vil være særs urimelig å innkreve eiendomsskatt for visse områder i såkalte båndlagte soner.
Etter eiendomsskatteloven er det formannskapet som avgjør søknader om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt. Det kommunestyret kunne gjøre, var derfor å anmode formannskapet "å behandle enkeltsaker basert på dette slik at slike forhold som her nevnes anses som særlige grunner som kvalifiserer for fritak for eiendomsskatt inntil realisering av til enhver tid vedtatte nye arealformål er avklart".

Flere henger seg på
Da kommunestyret gjorde sitt prinsippvedtak, var det kun en boligeier, eier av Hadelandsveien 966, som hadde søkt om fritak for eiendomsskatt. Siden den gang har det kommet til fire nye boligeiere, som eier fem boligeiendommer, slik at det nå er totalt fem boligeiere med til sammen seks eiendommer som har innlevert søknad om fritak for eiendomsskatt.
Disse søknadene er nå kommet på formannskapets bord. og skal opp til behandling på dette organs møte 7. juni. Da får vi håpe for deres skyld, at formannskapets medlemmer ikke henger seg på og bifaller rådmannens forslag til vedtak. For hans saksfremlegg gir ikke noen av søkerne medhold. Tvert i mot, så er saksfremlegget et sterkt forsvar for at også boligeiere som ligger i områder som er båndlagt, skal betale eiendomsskatt på lik linje med alle andre. Slik han ser, er det ingen grunn til å anta at eiendommene det er snakk om, har fått sin verdi forringet som følge av båndleggingen. Dette bygger han på tall over omsatte eiendommer som er omfattet av båndlegging i forbindelse med rv4. Denne statistikken går fra 2018 og frem til i dag,

Opp til politikerne
I og med at rådmannen er så bastant på at det ikke skal gis fritak for eiendomsskatt for de angjeldende eiendommene, må søkerne håpe på at formannskapet har et annet syn. Da kommunestyret behandlet saken, var det stemning for at de som var rammet av denne båndleggingen skulle slippe eiendomsskatt.