Som ventet klarte bygdas politiske partier å bli enige om et felles forslag til vedtak om evaluering av ordførersaken. Noe annet ville vært vanskelig å forklare velgerne. Men enigheten kom ikke uten sverdslag.

På sitt møte i slutten av april, prøvde partiene i kommunestyret å bli enige om mandatet for et uavhengig utvalg som skal evaluere hvordan kommunen håndterte varsel. og senere siktelse, mot Hilde Thorkildsen.
Det var den gang enighet blant partiene om viktigheten av å komme frem til et forslag alle partiene kunne stille seg ba. Men som vel alle nå er kjent med, klarte ikke kommunestyret den gang å enes om et forslag alle partiene kunne støtte. Da grep man til den salomoniske løsningen å nedsette et utvalg. Det er jo den mest kjent politikervitsen det, at når man ikke vil at noe skal skje, så nedsetter man en komite eller et utvalg. Men noen ganger kommer det faktisk noe fornuftig ut av å nedsette et utvalg, som i dette tilfellet.

Samordningsutvalget
Det utvalget man ble enige om å nedsette, fikk navnet Samordningsutvalget. Det hadde sitt første møte 26. mai. I en god tone, men med engasjerte innlegg, klarte man på det møtet faktisk å bli enige om et forslag til kommunestyrevedtak. Men det var bred enighet i utvalget om at det var vanskelig for de enkelte medlemmene å binde opp sine partigrupper. Flere av utvalgets medlemmer var klare på at selv om de personlig kunne gå god for forslaget til vedtak, var dette noe som måtte forankres i partigruppa.
Det ble derfor enighet om å sende ut forslaget med svarfrist en uke. Deretter skulle partiene gi tilbakemelding om de kunne godta det foreliggende forslag til vedtak.

MDG og Rødt med innsigelser
Om det var den ekstrarunden internt i gruppene som var utslagsgivende, men Rødt og MDG hadde i løpet av uka kommet opp med innsigelser til det opprinnelige forslaget. For begge de to partiene var det viktig å få inn i mandatet for evalueringsgruppa at den skal skal se på informasjonsflyten mellom fungerende ordfører og kommunestyret, informasjonsflyten mellom Hilde Thorkildsen og fungerende ordfører og mellom Hilde Thorkildsen og medlemmer av kommunestyret. Evalueringsutvalget skal også vurdere i hvilken grad fungerende ordfører og andre i kommunens politiske ledelse har oppfylt sin informasjonsplikt overfor kommunestyret. Dette var punkter som også var med i den interpellasjonen Rødt og MDG leverte ifjor.
De andre partiene mente at dette var godt ivaretatt i de øvrige punktene i forslaget til vedtak. Men etter litt gi og ta fra alle parter ble det oppnådd enighet om et omforent forslag til vedtak i kommunestyret.
Som det ble sagt fra en av de deltagende, så er nok dette ett godt forslag all den tid ingen har fått gjennomslag for alt de ville ha med, men det er et forslag alle kan godta.

Dette er forslaget i sin helhet:

Mandatet:
1. Nittedal kommune skal anskaffe en tjeneste som skal evaluere kommunens politiske og administrative ledelse sin håndtering av saken fra mottak av varselet mot ordføreren ble meldt i september 2019 via siktelse 13. februar 2020 og frem til tiltalebeslutning forelå 16.desember 2020.
2. Oppdraget lyses ut på anbud og gjennomføres i samsvar med mandat gitt i kommunestyrets vedtak fattet den 25.01.2021 i sak 13/21:

Formålet med evalueringen er å finne læringspunkter i kommunens håndtering av saken fra varsel til påtalemyndighetens tiltale. Evalueringsrapporten skal fremme eventuelle forslag til endringer i rutiner, reglement og etiske retningslinjer særlig knyttet til folkevalgtes roller og organer. Kommunestyret understreker viktigheten av god bevissthet om og oppdaterte rutiner, retningslinjer og reglement. Dette for å sikre god rolleforståelse og -utøvelse.

Evalueringsrapporten skal utarbeides av ekstern kompetanse som ikke har vært involvert i kommunens håndtering av saken. Evalueringsrapporten skal fremmes for kommunestyrets behandling etter innstilling fra rådmannen på ordinær måte. Det skal praktiseres offentlighet i behandlingen av evalueringsrapporten.
Kommunestyret godkjenner de økonomiske konsekvensene og innarbeider budsjettdekning.

Kontrollutvalget bes om å se på og vurdere rapporten fra den eksterne varslingsinstansen
(Romerike revisjon IKS) og fremlegge en innstilling til Kommunestyret.»

Metode, kompetanse og utlysing
3. Metode: Oppdraget innebærer at leverandøren vil måtte gå gjennom et større skriftlig materiale. Det legges til grunn at det beskrives hvordan man vil tilnærme seg oppgaven knyttet til intervjuer og andre metoder.
4. Kompetanse: Det stilles krav til kjennskap til kommunal forvaltning, roller for folkevalgte og folkevalgte organer. Det er behov for tverrfaglig kompetanse, herunder juridisk og erfaring med varslinginstituttet. Relevant kompetanse skal beskrives i anbudet.
5. Oppdraget lyses ut åpent på Dolfin. Oppdraget skal lyses ut innenfor rammene av kravene og verdifastsettelse i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser del 1. Valg av leverandør og økonomisk inndekning godkjennes av kommunestyret.

Rapportens innhold
6. Oppdraget skal avsluttes med en evalueringsrapport til kommunestyret. Rapporten skal blant annet vurdere følgende forhold, uten at dette er uttømmende for evalueringsrapporten:
a) Hvordan bør et varsel eller siktelse mot et kommunestyremedlem, i dette tilfelle ordfører, følges opp? Leverandøren skal vurdere i hvilken grad politisk og administrativ ledelse har oppfylt sin
informasjonsplikt overfor folkevalgte organer. I dette ligger blant annet:
*Hvordan og av hvem burde ordfører/varaordfører og folkevalgte organer vært informert?
*Hvilke folkevalgte organer burde vært informert?
*Når burde de folkevalgte organene vært informert og gitt anledning til å fatte beslutninger i saken?
b) Hvordan revisjonsrapporten ("Grimstadrapporten") og innholdet i den bør behandles og følges  opp. I dette ligger det også en vurdering av hvordan eventuelle forhold knyttet til regelverk og
retningslinjer bør følges opp.
c) Hvilke virkemidler er brukt i den eksterne varslingsinstansens undersøkelser og hvilke fullmakter forelå til å disponere økonomiske midler til dette arbeidet?
d) Hvilken betydning/konsekvenser kommunelovens bestemmelser har for hvem som er rettslig representant for kommunen i håndtering av saken.
e) I hvilken grad kommunen har varslingsrutiner og ulike retningslinjer som omfatter folkevalgte, samt om disse er gode nok.
f) Hvordan ordfører Hilde Nysten Thorkildsen har blitt ivaretatt gjennom hele prosessen, både etter varsel og når siktelse oppsto.
g) Øvrige problemstillinger leverandøren finner relevant for evalueringsrapporten.