Da er det klart, Nittedal kommune vil kjøpe den såkalte Møbellåven-tomta. Kommunens bud er akseptert, nå havner saken på kommunestyrets bord.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Det var i april i år at eiendommen med adresse Nittedalsveien 493-497, bedre kjent som Møbellåven-tomta, ble lagt ut for salg. Kommunen var kjapt ute og meldte sin interesse, Det ble fremmet en hastesak for formannskapet hvor administrasjonen ba om fullmakt til å legge inn bud og eventuelt gå i forhandlinger med selger.
Etter at fullmakten var gitt av formannskapet, fulgte en budprosess, hvor Nittedal kommune til slutt var eneste interessent. For bare få dager siden kom det beskjed om at det var oppnådd enighet med selger om at kommunen fikk kjøpe eiendommen for 35 millioner kroner pluss omkostninger.

Behov for tomt
Mye av bakgrunnen for at Nittedal kommune viste interesse for denne tomta, er at kommunens behov av egnet tomt i midtbygda. Dette for å løse flere arealbehov. Det mest presserende er nye lokaler til brannstasjonen, muligens også for ambulansetjenesten og kommunalteknisk drift. Nedre Romerike Brann og Redning (NRBR) har tidligere uttalt at de nåværende lokalene av flere grunner er lite egnet til bruk som brannstasjon.
Slik rådmannen ser det, er det få tomtealternativer som ligger så strategisk til som denne tomta. Særlig brannvesenet er i stort behov av nye lokaler. NRBR er også positivt innstilt til at kommunen kjøper tomta i den hensikt å etablere ny brannstasjon på området. Den ligger tett opp til rv4, og det er slik sett lett å lage rask og hensiktsmessig påkjøringsmuligheter til riksveien.

Vil bli lånefinansiert
I saksfremlegget som følger saken til kommunestyret, går det frem at kommunen tar sikte på å lånefinansiere hele kjøpesummen, fremfor å bruke av kommunens såkalte disposisjonsfond. Dette vil innebære at kommunens vedtatte ramme for opptak av lån til investeringer i 2021 økes med kjøpesummen på 36,3 millioner kroner (kjøpesum pluss omkostninger). Dersom dette godkjennes av kommunestyret, vil dette innebære økte kommunale driftsutgifter på rundt 1,7 millioner kroner, med utgangspunkt i rente på 2 prosent og 40 års avdragstid.
Rådmannen foreslår for kommunestyret at rådmannen og eiendomsforetaket i fellesskap å sluttføre kjøpet, det vil si undertegne de nødvendige kontrakter osv.

Les mer
Brannstasjonen til Møbellåven-tomta?
Derfor må Nittedal ha ny brannstasjon